Розрахунок розмірів шестерень масляного насоса за допомогою їх регресійних залежностей від робочого об’єму автомобільного двигуна

Автор(и)

  • О. B. Stefanovsky Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.40.2020.216246

Ключові слова:

автомобільний двигун, масляний насос, ширина шестерні, зовнішній діаметр шестерні, залежність

Анотація

Шляхом обробки методом найменших квадратів отримані регресійні залежності опублікованих основних розмірів (ширини або осьової довжини і зовнішнього діаметру) шестерень масляних насосів із зовнішнім зачепленням, що застосовувалися і застосовуються у вітчизняних автомобільних двигунах з іскровим запаленням (як карбюраторних, так і з уприскуванням палива), а також функцій цих розмірів від робочого об’єму двигунів. На базі трьох пар таких регресійних залежностей запропоновані способи обчислення ширини шестерні масляного насоса, у тому числі за допомогою рішення біквадратного і квадратного рівнянь, з подальшим коригуванням результату. Отримане значення цієї ширини використовується для обчислення зовнішнього діаметру шестерні. Для сукупності близько 20 відомих конструкцій масляних насосів, що встановлювалися на 35 двигунах, оцінена точність розрахунку ширини і зовнішнього діаметру шестерні цими способами. Середньоквадратичне відхилення від фактичних значень розмірів для сукупностей результатів цього розрахунку при згладжуванні абсолютних погрішностей допоміжними функціями робочого об’єму склало: для ширини шестерні – близько 1,9 мм при використанні біквадратного і близько 1,6 мм – квадратного рівняння; для зовнішнього діаметру шестерні 0,75 мм – при використанні біквадратного і 0,84 мм – квадратного рівняння. Середня за абсолютною величиною відносна погрішність обчислення цими способами ширини шестерні склала близько 0,03…0,04, а зовнішнього діаметру – близько 0,02. Запропонована регресійна залежність, що дозволяє вичислити модуль зубчастого зачеплення шестерень масляного насоса з середньоквадратичним відхиленням близько 0,1 мм. Наведено приклади використання викладеного методу для автомобільних двигунів з робочим об’ємом 1,5; 3,0; 4,5 і 6,0 л

Біографія автора

О. B. Stefanovsky, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Калимуллин Р.Ф. Расчет автомобильных двигателей. Методические указания к курсо-вому проектированию. Ч. 2. Расчеты основных деталей и систем двигателя. Конструирование двигателя / Р.Ф. Калимуллин, С.В. Горбачев, С.В. Баловнев. – Оренбург, 2004. – 95 с.

Зейнетдинов Р.А. Проектирование автотракторных двигателей : учебное пособие / Р.А. Зейнетдинов, И.Ф. Дьяков, С.В. Ярыгин. – Ульяновск, 2004. – 168 с.

Тимченко I.I. Системи ДВЗ : навчальний посібник / I.I. Тимченко, П.В. Жадан, C.C. Жилін; за заг. ред. І.І. Тимченка. – Харків : ХНАДУ, 2007. – 204 с.

Гугин А.М. Быстроходные поршневые двигатели : справочник / А.М. Гугин. – Л. : Судостроение, 1967. – 260 с.

Тракторные дизели : справочник / Под общ. ред. Б.А. Взорова. – М. : Машиностроение, 1981. – 536 с.

Стефановский А.Б. Расчёт номинальных показателей систем смазки автомобильных двигателей с помощью зависимостей между гидродинамическими критериями подобия / А.Б. Стефановский, О.В. Болтянский // Праці ТДАТУ iм. Д. Моторного. – Мелітополь, 2019. – Вип. 19, т. 4. – С. 149-176.

Конструкция и расчет автотракторных двигателей / М.М. Вихерт [и др.]; под ред. Ю.А. Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1964. – 552 с.

Автомобили ЗИЛ-117 и ЗИЛ-114. Инструкция по эксплуатации. Часть I / Моск. автомоб. з-д им. И.А. Лихачева. – М., 1971. – 288 с.

Фишбейн П.А. Конструктивные изменения и взаимозаменяемость узлов и деталей автомобилей ЗИС-5, УралЗИС-355, УралЗИС-355В и УралЗИС-355М / П.А. Фишбейн, Д.С. Бляхман / Оргавтотранс. – М. : Автотрансиздат, 1961. – 58 с.

References:

Kalimullin R.F., Gorbachev S.V., Balovnev S.V. Raschet avtomobilnyh dvigatelej. Metodicheskie ukazaniya k kursovomu proektirovaniyu. Ch.2. Raschety osnovnyh detalej i sistem dvigatelya. Konstruirovanie dvigatelya [The calculation of automotive engines. Instructing notes to the course design work. Part 2. Calculations of basic parts and systems of the engine]. Orenburg, 2004. 95 p. (Rus.)

Zeynetdinov R.A., Dyakov I.F., Yarygin S.V. Proektirovanie avtotraktornyh dvigatelej: uch. posobie [Projecting automotive engines: textbook]. Ulyanovsk, 2004. 168 p. (Rus.)

Timchenko I.I., Zhadan P.V., Zhilin S.S. Sistemi DVZ: navchalnyi posibnik [The ICE systems: textbook]. Harkiv, HNADU Publ., 2007. 204 p. (Ukr.)

Gughin A.M. Bystrohodnye porshnevye dvigateli. Spravochnik [High-speed piston engines. Handbook]. Leningrad, Sudostroenie Publ., 1967. 260 p. (Rus.)

Vzorov B.A. Traktornye dizeli. Spravochnik [Tractor diesel engines. Handbook]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1981. 536 p. (Rus.)

Stefanovskiy A.B., Boltyanskiy O.V. Raschyot nominalnyh pokazatelej sistem smazki avtomobilnyh dvigatelej s pomoschyu zavisimostej mezhdu ghidrodinamicheskimi kriteriyami podobiya [Calculation of the rated parameters of automotive engine lubrication systems with use of correlations between hydrodynamical similarity criteria]. Pratsi Tavriys’kogo derzhavnogo agrotekhnologhicheskogo universiteta imeni D. Motornogo – Transactions of D. Motornyi Tavriya State Agritechnical University, Melitopol, 2019, iss. 19, vol. 4, pp. 149-176. (Rus.)

Vihert M.M., Dobrogaev R.P., Lyahov M.I. Konstruktsiya i raschet avtotraktornyh dvigatelej [Design and calculation of the automotive engines]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1964. 552 p. (Rus.)

Avtomobili ZIL-117 i ZIL-114. Instruktsiya po ekspluatatsii. Ch.1 [ZIL-117 and ZIL-114 cars. User’s manual. Part I]. Moscow, 1971. 288 p. (Rus.)

Fishbein P.A., Blyahman D.S. Konstruktivnye izmeneniya i vzaimozamenyaemost’ uzlov i detalei avtomobilei ZIS-5, UralZIS-355, UralZIS-355V i UralZIS-355M [Design changes and interchangeability of components and parts of ZIS-5, UralZIS-355, UralZIS-355V and UralZIS-355M trucks]. Moscow, Avtotransizdat Publ., 1961. 58 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Stefanovsky О. B. (2020). Розрахунок розмірів шестерень масляного насоса за допомогою їх регресійних залежностей від робочого об’єму автомобільного двигуна. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (40), 187–198. https://doi.org/10.31498/2225-6733.40.2020.216246

Номер

Розділ

274 Автомобільний транспорт