DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.34.2017.105930

Нові аналітичні методи управління транспортними потоками на базі системних досліджень в логістиці

O. P. Kirkin, V. I. Kirkina, T. Y. Kirkina

Анотація


Системні дослідження в області складської логістики показали, що більшість її аналітичних моделей управління ґрунтується на цільовому конфлікті. Подібні завдання з управління транспортними потоками в транспортній логістиці вирішуються методами, які мають схожі за значимістю допущення і спрощення, але потребують відповідної математичної підготовки і знань в області транспорту та економіки. Нові аналітичні методи управління при цільовому конфлікті в транспортній системі дозволять скоротити витрати часу і ресурсів на оптимізацію та пошук рішень

Ключові слова


аналітичні методи управління; цільовий конфлікт; логістика; транспортні потоки; транспортні системи

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Список использованных источников (ГОСТ):

Киркин А.П. Управление транспортными процессами доставки грузов в городских условиях с дополнением критериев логистики / А.П. Киркин, В.И. Киркина // Вiсник Схiдноукраiнського національного унiверситету : Наук. журнал. – Луганськ, 2013. – № 5 (194), ч. 2. – С. 61-67.

Губенко В.К. Логистика : учебное пособие / В.К. Губенко. – Мариуполь, 1996. – 242 с.

Неруш Ю.М. Логистика : учебник / Ю.М. Неруш. – М. : ТК Велби, Проспект, 2008. – 520 с.

Лукинский В.В. Теория и методология управления запасами в цепях поставок : авторе-ф. дис. …д-ра экон. наук : 08.00.05 / В.В. Лукинский; С.-Петерб. гос. инж.-экон. ун-т, 2008. – 38 с.

Сергеев В.И. Логистика в бизнесе : учебник / В.И. Сергеев. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 608 с.

Гаджинский А.М. Логистика : учебник / А.М. Гаджинский. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 484 с.

Таха, Хемди А. Введение в исследование операций / Таха, А. Хемди. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 912 с.

References:

Kirkin A.P., Kirkina V.I. Upravlenie transportnyimi protsessami dostavki gruzov v gorodskih usloviyah s dopolneniem kriteriev logistiki [Management of transport processes of delivery of freights in city conditions with addition of criteria of logistics]. Vіsnik Skhіdnoukraїns'kogo natsіonal'nogo unіversitetu іmenі Volodimira Dalia – Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university, 2013, no. 5 (194), vol. 2, pp. 61-67. (Rus.)

Gubenko V.K. Logistika [Logistics]. Mariupol, 1996. 242 p. (Rus.)

Nerush Yu.M. Logistika [Logistics]. Moscow, Velbi, Prospectus Publ., 2008. 520 p. (Rus.)

Lukinsky V.V. Teoriya i metodologiya upravleniya zapasami v tsepyah postavok. Avtoref. diss. dokt. ekon. nauk [The theory and stockpile management methodology in chains of deliveries. Thesis of doct. econom. sci. diss.]. Saint Peterburg, 2008. 38 p. (Rus.)

Sergeyev V.I. Logistika v biznese [Logistics in business]. Moscow, INFRA-M Publ., 2001. 608 p. (Rus.)

Gadzhinsky A.M. Logistika [Logistics]. 20th ed. Moscow, Publishing and trade corporation «Dashkov and K0» Publ., 2012. 484 p. (Rus.)

Taha, Hemdi A. Vvedenie v issledovanie operatsii [Introduction in research of operations]. 7th ed. Moscow, Williams Publ., 2005. 912 p. (Rus.)


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.