Модернізація розривної машини 2167Р-50 для дослідження міцності зварних з’єднань

Автор(и)

  • S. K. Podnebennaya ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • V. V. Burlaka ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • S. V. Gulakov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • V. G. Kysliak ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142532

Ключові слова:

контактне зварювання, розривна машина, зварювальне коло, стабілізація тепловиділення

Анотація

Метою роботи є модернізація розривної машини 2167Р-50 та дослідження міцності зварних з’єднань при контактному зварюванні, що отримані в результаті зварювання на машині, що оснащена розробленим авторами пристроєм стабілізації тепловиділення. Розроблена принципова електрична схема блоку управління розривною машиною, створене спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє експортувати отримані результати в MS Excel. За допомогою модернізованої розривної машини проведені дослідження зварних з’єднань при роботі машини контактного зварювання із розробленим пристроєм стабілізації тепловиділення. В результаті проведених досліджень встановлено, що при внесенні феромагнітних мас до зварювального кола відбувається зменшення міцності зварних з’єднань. Оснащення машин контактного зварювання розробленим пристроєм стабілізації тепловиділення дозволяє знизити вплив зміни опору зварювального кола, що призводить до збільшення міцності зварних з’єднань у порівнянні з роботою машини без означеного пристрою. Практична цінність запропонованого пристрою полягає у підвищенні якості зварних з’єднань за рахунок зменшення впливу зовнішніх збурень на процес зварювання

Біографії авторів

S. K. Podnebennaya, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

V. V. Burlaka, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

S. V. Gulakov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

V. G. Kysliak, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Майстер виробничого навчання

Посилання

Список використаних джерел:

Климов А.С. Контактная сварка. Вопросы управления и повышения стабильности качества / А.С. Климов. – М. : Физматлит. – 2011. – 216 с.

Поляков А.Ю. Система автоматического управления процессом контактной рельефной сварки / А.Ю. Поляков, С.М. Фурманов, Т.И. Бендик // Вестник Белорусско-Российского университета. – № 4 (41). – 2013. – С. 75-84.

Руденко П.М. Система автоматического управления и контроля процесса контактной точечной сварки КСУ КС 02 / П.М. Руденко, В.С. Гавриш // Автоматическая сварка. – 2007. – № 11. – С. 43-45.

Климов В.С. Стабилизация тока контактной сварки в условиях износа электродов / В.С. Климов, А.С. Климов, А.К. Кудинов // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). Технические науки. – № 10 (19). – 2015. – С. 72-74.

Пат. 2424097 РФ, МПК B 23 K 11/24. Способ стабилизации тепловыделения при контактной точечной сварке / А.С. Климов, А.В. Комиренко, В.С. Климов, А.Н. Анциборов. – № 2009141021/02; заявл. 05.11.09; опубл. 20.07.11, Бюл. № 20. – 6 с.

Поднебенная С.К. Автоматизированная система управления источником питания машины контактной сварки / С.К. Поднебенная, В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2016. – Вип. 33. – С. 131-141. – (Серія : Технічні науки).

Пат. 115735 Україна, МПК B 23 K 11/24. Спосіб стабілізації тепловиділення при контактному зварюванні / С.К. Поднебенна, В.В. Бурлака, С.В.Гулаков. – № a201610332; заявл. 10.10.16; опубл. 11.12.17, Бюл. № 23. – 6 с.

Current and force control in micro resistance welding machines. Review and development / O. Bondarenko, Iu. Bondarenko, P. Safronov, V. Sydorets // 8th IEEE International Conference on Compatibility and Power Electronics (CPE). – Ljubljana, 2013. – Рp. 298-303. – Mode of access: DOI:10.1109/CPE.2013.6601173.

Застосування дилатометричного ефекту для автоматизації контактного зварювання / О.Ф. Бондаренко, А.Г. Дубко, В.М. Сидорець, Ю.В. Бондаренко // Технологія і конструювання в електронній апаратурі. – 2017. – № 6. – С. 14-21.

Бурлака В.В. Модернизация оборудования для испытания сварных соединений на примере разрывной машины 2167Р-50 / В.В. Бурлака, В.Г. Кисляк // Университетская наука-2017 : Междунар. науч.-техн. конф. : сб. тр. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – Т. 2. – С. 137-138.

References:

Klimov A.S. Kontaktnaya svarka. Voprosy upravleniya i povysheniya stabil'nosti kachestva [Resistance welding. Management issues and improve quality stability]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2011. 216 р. (Rus.)

Polyakov A.Y., Furmanov S.M., Bendik T.I. Sistema avtomaticheskogo upravleniia prot-sessom kontaktnoi rel'efnoi svarki [The automatic control system of the contact projection welding process]. Vestnik Belorussko-Rossiiskogo universiteta – Bulletin of Belarusian-Russian University, 2013, vol. 4, no. 41, pp. 75-84. (Rus.)

Rudenko P.M., Gavrish V.S. Sistema avtomaticheskogo upravleniia i kontrolia protsessa kontaktnoi tochechnoi svarki KSU KS 02 [The automatic control system of the resistance spot welding process KSU KS 02]. Avtomaticheskaia svarka – Automatic welding, 2007, vol. 11, pp. 43-45. (Rus.)

Klimov V.S., Klimov A.S., Kudinov, A.A. Stabilizatsiia toka kontaktnoi svarki v usloviiakh iznosa elektrodov [Stabilization of current of resistance welding in electrodes wearing conditions]. Evraziiskii Soiuz Uchenykh (ESU). Tekhnicheskie nauki – Eurasian Union of Scientists (ESU). Technical science, 2015, vol. 10, no. 19, pp. 72-74. (Rus.)

Klimov A.S., Komirenko A.V., Klimov V.S., Antsiborov A.N. Sposob stabilizatsii teplovy-deleniia pri kontaktnoi tochechnoi svarke [The method of heat stabilizing at resistance spot welding]. Patent RU, no. 2424097, 2011. (Rus.)

Podnebennaya S.K., Burlaka V.V., Gulakov S.V. Avtomatizirovannaia sistema upravleniia istochnikom pitaniia mashiny kontaktnoi svarki [Automatic Control System of Power Supply for Resistance Welding Machine]. Vestnik Priazovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriia: Tekhnicheskie nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2016, vol. 33, pp. 131-141. (Rus.)

Podnebennaya S.K., Burlaka V.V., Gulakov S.V. Sposіb stabіlіzatsії teplovidіlennia pri kontaktnomu zvariuvannі [Method of stabilization of heat emission in resistance welding]. Patent UA, no. 115735, 2017. (Ukr.)

Bondarenko O., Bondarenko Iu., Safronov P., Sydorets V. Current and force control in micro resistance welding machines. Review and development. Proceedings of 8th IEEE International Conference on Compatibility and Power Electronics (CPE), Slovenia, Ljubljana, 2013, pp. 298-303. doi:10.1109/CPE.2013.6601173.

Bondarenko O.F, Dubko A.H., Sydorets V.M., Bondarenko Iu.V. Zastosuvannia dilatometrichnogo efektu dlia avtomatizatsії kontaktnogo zvariuvannia [Applying of dilatometric effect for resistance welding automation]. Tekhnologiya i konstruirovanie v elektronnoi apparature – Technology and design in electronic equipment, 2017, vol. 6, pp. 14-21. (Ukr.)

Burlaka V.V., Kisliak V.G. Modernizatsiia oborudovaniia dlia ispytaniia svarnykh soedinenii na primere razryvnoi mashiny 2167R-50. Anotatsii dopovidei Mizhn. nauk.-tekhn. konf. “Universitetskaya nauka-2017” [Modernization of equipment for testing welded joints using the example of the breaking machine 2167Р-50. Abstracts of Int. Sci.-Tech. Conf. “University science-2017”]. Mariupol', 2017, vol. 2, pp. 137-138. (Rus.)

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>