Аналітичне дослідження відновлювальних процесів у доменній печі при вдуванні пиловугільного палива

Автор(и)

  • V. V. Semakov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • V. P. Russkikh ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • V. B. Semakova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • S. A. Karikov ВАТ «МК «Азовсталь», м. Маріуполь, Ukraine
  • R. Yu. Kirsanov ВАТ «МК «Азовсталь», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160219

Ключові слова:

доменна піч, ступінь використання газу, критерій повноти непрямого відновлення

Анотація

Мета статті – аналітично дослідити зміну показників відновлювальних процесів у доменній печі при частковій заміні коксу пиловугільним паливом (ПВП). Для компенсації погіршення газопроникності стовпа шихтових матеріалів в умовах вдування ПВП знижена частка прямих змішаних подач у циклах завантаження шихти. Проведене порівняння виявило, що показники відновлювальних процесів у розглянутих періодах досить близькі. Встановлено, що в передремонтному періоді до впровадження технології вдування ПВП до горну теплові втрати печі були вище практично на 2%. Сумарний коефіцієнт заміни коксу вугільним пилом не досяг 1 кг/кг ПВП. Визначено показники роботи доменної печі до і після впровадження вдування в горн пиловугільного палива з рівними втратами тепла. В результаті їх порівняння виявлено погіршення показників відновлювальних процесів при вдуванні до горну печі ПВП, а також наявність резерву зниження питомої витрати коксу за рахунок поліпшення відновлювальної роботи газового потоку. За допомогою графоаналітичної схеми доменного процесу проаналізовано зміну показників плавки в міру наближення складу газу в зоні сповільненого теплообміну до рівноважного за реакцією відновлення монооксиду заліза газами до і після впровадження вдування до горну пиловугільного палива. Визначено мінімальні теоретично можливі ступені прямого відновлення по М.О. Павлову, витрати коксу, твердого палива та газу-відновника. Проведено порівняння для розглянутих режимів роботи печі ступенів використання газу, комплексного показника відновлювальних процесів, критерію повноти протікання реакцій непрямого відновлення і показника ідеальності плавки. Показано доцільність визначення ступеня ідеальності доменної плавки за сумарною витратою твердого палива

Біографії авторів

V. V. Semakov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, старший виклаач

V. P. Russkikh, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

V. B. Semakova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

S. A. Karikov, ВАТ «МК «Азовсталь», м. Маріуполь

Начальник цеху

R. Yu. Kirsanov, ВАТ «МК «Азовсталь», м. Маріуполь

Начальник відділу

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Ярошевский С.Л. Выплавка чугуна с применением пылеугольного топлива / С.Л. Ярошевский. – М. : Металлургия, 1988. – 176с.

О технологии доменной плавки при использовании пылеугольного топлива / В.Г. Аносов [и др.] // Металургія : Зб. наук. пр. / ЗДІА. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 20. – C. 37-43.

Семакова В.Б. Вдувание пылеугольного топлива в доменные печи ПАО «ММК им. Ильича» при их загрузке утяжеленными подачами / В.Б. Семакова, Ю.А. Зинченко, Ю.О. Шадловский // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2016. – № 3. – С. 18-21.

Товаровский И.Г. Познание процессов и развитие технологии доменной плавки / И.Г. Товаровский. – Днепропетровск : Журфонд, 2015. – 912 с.

Automatic control software for the blast-furnace shop / V.V. Lavrov [et al.] // Steel in Translation. – 2015. – Vol. 45. – № 9. – Pp. 669-673.

Дмитриев А.Н. Развитие и применение теории газодинамики, тепло- и массообмена для решения практических задач доменного производства на основе комплекса математических моделей / А.Н. Дмитриев // Познание процессов доменной плавки : кол. труд / НАН Украины. Ин-т черной металлургии. – Д. : Пороги, 2006. – С. 207-226.

Семакова В.Б. Аналитическое исследование возможности снижения расхода кокса при улучшении восстановительной работы газового потока в доменной печи / В.Б. Семакова, В.В. Семаков // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2011. – Вип. 22. – С. 36-41. – (Серія : Технічні науки).

Reducing action of the gas flux in blast furnaces at PAO MMK im. Il’icha / V.B. Semakova [et al.] // Steel in Translation. – 2011. – Vol. 41. – № 2. – Pp. 123-127. – Mode of access:

DOI: 10.3103/S096709121102015X.

Курунов И.Ф. Методика оценки эффективности восстановительных процессов в доменной печи / И.Ф. Курунов // Известия ВУЗов. Черная металлургия. – 1982. – № 3. – С. 20-23.

Андронов В.Н. Минимально возможный расход кокса и влияние на него различных факторов доменной плавки : учебное пособие / В.Н. Андронов. – СПб. : Изд-во СПбГТУ, 2001. – 142 с.

Русских В.П. Анализ влияния восстановимости железорудной шихты на показатели доменной плавки / В.П. Русских, В.В. Семаков // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2012. – Вип. 25. – С. 27-35. – (Серія : Технічні науки).

Semakova V.B. Economic analysis of reduction processes in blast furnaces / V.B. Semakova, V.V. Semakov, D.I. Gavriloglu // Steel in Translation. – 2012. – Vol. 42. – № 4. – Pp. 319-323. – Mode of access: DOI: 10.3103/S0967091212040146.

References:

Jaroshevskij S.L. Vyplavka chuguna s primeneniem pyleugol’nogo topliva [Smelting iron using pulverized fuel]. Moscow, Metallurgiia Publ., 1988. 176 p. (Rus.)

Anosov V.G., Fomenko A.P., Krutas N.V., Tsaplina T.S. O tehnologii domennoj plavki pri ispol’zovanii pyleugol’nogo topliva [About blast furnace smelting technology using pulverized coal]. Metalurgіja – Metallurgy, Zaporizhzhia, 2009, vol. 20, pp. 37-43. (Rus.)

Semakova V.B., Zinchenko Yu.A., Shadlovskiy Yu.O. Vduvanie pyleugol’nogo topliva v domennye pechi PAO «MMK im. Il’icha» pri ih zagruzke utjazhelennymi podachami [Powder coal injection into the blast furnaces at PAO MMK im. Il’icha charged with heavier supplies]. Metallurgicheskaja i gornorudnaja promyshlennost’ – Metallurgical and Mining Industry, 2016, no. 3, pp. 18-21. (Rus.)

Tovarovskiy I.G. Poznaniye protsessov i razvitiye tekhnologii domennoy plavki [Cognition of processes and development of blast furnace smelting technology]. Dnepropetrovsk, Zhurfond Publ., 2015, 912 p. (Rus.)

Lavrov V.V., Spirin N.A., Burykin A.A., Shchipanov K.A., RybolovlevV.Yu. Automatic control software for the blast-furnace shop. Steel in Translation, 2015, vol. 45, no. 9, pp. 669-673.

Dmitriyev A.N. Razvitiye i primeneniye teorii gazodinamiki, teplo- i massoobmena dlya resheniya prakticheskikh zadach domennogo proizvodstva na osnove kompleksa matematicheskikh modeley [Development and application of the theory of gas dynamics, heat and mass transfer for solving practical problems of blast furnace production on the basis of a complex of mathematical models]. Poznaniye protsessov domennoy plavki – Cognition of processes of blast furnace smelting, Dnepropetrovsk, 2006, pp. 207-226. (Rus.)

Semakova V.B., Semakov V.V. Analiticheskoye issledovaniye vozmozhnosti snizheniya raskhoda koksa pri uluchshenii vosstanovitel’noy raboty gazovogo potoka v domennoy pechi [Analytical research of decrease coke consumption possibility at improvement of gas stream reduction work in the blast furnace]. Vіsnik Priazovs’kogo derzhavnogo tekhnіchnogo unіversitetu. Serіia: Tekhnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, Mariupol’, 2011, vol. 22, pp. 36-41. (Rus.)

Semakova V.B., Tomash A.A., Semakov V.V., Dolya S.N., Kosolap N.V. Reducing action of the gas flux in blast furnaces at PAO MMK im. Il’icha. Steel in Translation, 2011, vol. 41, no. 2, pp. 123-127. doi: 10.3103/S096709121102015X.

Kurunov I.F. Metodika ocenkij effektivnosti vosstanovitel’nyh processov v domennoj pechi [Method for evaluating the efficiency of reduction processes in the blast furnace]. Izvestiia Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Chernaia Metallurgiia – Izvestiya. Ferrous Metallurgy, 1982, no. 3, рр. 20-23. (Rus.)

Andronov V.N. Minimal’no vozmozhnyj rashod koksa i vlijanie na nego razlichnyh faktorov domennoj plavki [The minimum possible coke consumption and the influence on it of various factors of blast furnace smelting]. Sankt-Peterburg, SPbGTU Publ., 2001. 142 p. (Rus.)

Russkih V.P., Semakov V.V. Analiz vlijanija vosstanovimosti zhelezorudnoj shihty na pokazateli domennoj plavki [Analysis of influence of the ore materials reducibility upon indexes of blast furnace smelting]. Vіsnik Priazovs’kogo derzhavnogo tekhnіchnogo unіversitetu. Serіia: Tekhnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, Mariupol’, 2012, vol. 25, pp. 27-35. (Rus.)

Semakova V.B., Semakov V.V., Gavriloglu D.I. Economic analysis of reduction processes in blast furnaces. Steel in Translation, 2012, vol. 42, no. 4, pp. 319-323. doi: 10.3103/S0967091212040146.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

Металургія чавуну

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають