Визначення ресурсу роботи низькотемпературних поверхонь нагріву

Автор(и)

  • Yu. G. Tenditniy Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Херсон, Ukraine
  • N. V. Tenditna Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Херсон, Ukraine
  • V. Yu. Goryachkin
  • V. S. Kornienko Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Херсон, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160238

Ключові слова:

низькотемпературна поверхня нагріву, корозія, ресурс роботи, водомазутні емульсії

Анотація

Продовження ресурсу теплоенергетичного обладнання, який на даний момент – єдиний вихід з критичного становища, дає значний економічний ефект. З огляду на рівномірний характер і низьку швидкість низькотемпературної корозії при спалюванні водомазутних емульсій з водовмістом 30% в роботі запропонована методика оцінки ресурсу роботи металу низькотемпературних поверхонь нагріву при температурах поверхні металу труби вище 60°С, при яких спостерігається рівномірна корозія. В опублікованих літературних джерелах практично відсутні дані про вплив на ресурс роботи низькотемпературних поверхонь нагріву одночасного впливу швидкостей корозії по газовій і водяній сторонах поверхонь нагріву. Достовірність висновку про надійність роботи трубних поверхонь нагріву, в значній мірі, залежить від обґрунтованості висновків, зроблених на базі розрахунків і особливо з урахуванням експериментальних даних процесів, що впливають на надійність. Саме на підставі результатів розрахунків можна виявити найбільш напружені елементи, які необхідно піддати детальному контролю. Тому від них, по суті, залежить надійність всієї методології оцінки досягнутого та залишкового ресурсу. У роботі представлена методика проведення розрахункових досліджень одночасного впливу корозійних процесів по газовій і водяній сторонах труб і порівняльної оцінки ресурсу роботи низькотемпературних поверхонь нагріву при досягненні граничних станів металу при допустимому і граничних значеннях напружень і мінімально можливої товщини стінки труби під впливом газохімічного і водохімічного режимів з урахуванням даних експериментальних досліджень процесів, що впливають на надійність роботи. Для визначення часу розрахункового та залишкового ресурсу роботи металу, що знаходиться під впливом рівномірної корозії, представлена методика визначення мінімальної залишкової товщини металу, при якій ще забезпечується гранично допустима середня по залишковій товщині стінки труби напруга

Біографії авторів

Yu. G. Tenditniy, Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Херсон

Старший викладач

N. V. Tenditna, Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Херсон

Старший викладач

V. Yu. Goryachkin

Кандидат технічних наук, доцент

V. S. Kornienko, Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Херсон

Викладач

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Гринь Е.А. Надёжность и безопасность тепловых электростанций. Особенности современного этапа / Е.А. Гринь, В.В. Котельников, В.И. Бочкарев // Электрические станции. – 2016. – № 7. – С. 2-12.

Внуков А.К. Теплохимические процессы в газовом тракте паровых котлов / А.К. Внуков. – М. : Энергоиздат, 1981. – 296 с.

Магадеев В.Ш. Коррозия газового тракта котельных установок / В.Ш. Магадеев. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 272 с.

Горбов В.М. Исследование интенсивности коррозионных процессов при сжигании водомазутных эмульсий / В.М. Горбов, А.В. Горячкин // Збірник наукових праць УДМТУ / УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 5 (391). – С. 87-95.

Горячкин В.Ю. Обеспечение надежности работы судовых котлов при сжигании водотопливных эмульсий / В.Ю. Горячкин, А.В. Горячкин, Ю.Г. Тендитный // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. – 2009. – № 1. – С. 166-173.

Пат. 99408 Україна, МПК C 23 F 11/10, F 22 B 37/00, F 23 J 15/00. Спосіб захисту металу низькотемпературних поверхонь нагріву котла від сірчанокислотної корозії / В.Ю. Горячкін, А.В. Горячкін, О.В. Акімов, В.О. Іутінський, В.С. Корнієнко. – № a201110299; заявл. 23.08.11; опубл. 10.08.12, Бюл. № 15.

Эксплуатация производственных котлов КВГ-34К на водотопливной эмульсии / Ю.В. Якубовский [и др.] // Рыбное хозяйство. – 1991. – № 3. – С. 57-60.

Гринь Е.А. Возможности механики разрушения применительно к задачам прочности, ресурса и обоснования безопасной эксплуатации тепломеханического энергооборудования / Е.А. Гринь // Теплоэнергетика. – 2013. – № 1. – С. 25-32.

References:

Grin’ E.A., Kotel’nikov V.V., Bochkarev V.I. Nadezhnost’ i bezopasnost’ teplovykh elektrostantsii. Osobennosti sovremennogo etapa Reliability and safety of thermal power plants. Features of the cotemporary phase. Elektricheskie stantsii – Electric stations, 2016, no. 7, pp. 2-12. (Rus.)

Vnukov A.K. Teplokhimicheskie protsessy v gazovom trakte parovykh kotlov [Thermochemical processes in the gas path of steam boilers]. Moskow, Energoatomizdat Publ., 1981, 296 p. (Rus.)

Magadeev V.Sh. Korroziia gazovogo trakta kotel’nykh ustanovok [Corrosion of the gas path of boiler plants]. Moskow, Energoatomizdat Publ., 1986, 272 p. (Rus.)

Gorbov V.M., Goriachkin A.V. Issledovanie intensivnosti korrozionnykh protsessov pri szhiganii vodomazutnykh emul’sii [Investigation of corrosion processes intensity during the combustion of water-fuel emulsions]. Zbirnyk naukovyh prac’ UDMTU – The collection of scientific works USMTU, 2003, no. 5 (391), pp. 87-95. (Rus.)

Gorjachkin, V.Ju, Gorjachkin A.V., Tenditnyj Ju.G. Obespechenie nadezhnosti raboty su-dovyh kotlov pri szhiganii vodo-toplivnyh jemul’sij [Ensuring the reliability of ship boilers when burning water-fuel emulsions]. Naukovii vіsnik Khersons’koї derzhavnoї mors’koї akademії – The scientific bulletin of Kherson state maritime academy, 2009, no. 1, pp. 166-173. (Rus.)

Gorjachkіn V.Ju., Gorjachkіn A.V., Akіmov O.V., Іutіns’kij, V.O. Kornієnko V.S. Sposіb zahistu metalu niz’kotemperaturnih poverhon’ nagrіvu kotla vіd sіrchanokislotnoї korozії [Method of metal protecting of boiler low-temperature heating surfaces from sulfuric acid corrosion]. Patent UA, no. 99408, 2012. (Ukr.)

Yakubovsky Yu.V., Sumenkov V.M., Seleznev Yu.S. Ekspluatatsiya proizvodstvennykh kotlov KVG-34K na vodotoplivnoi emul’sii [Operation of production boilers KVG-34K on water-fuel emulsion]. Rybnoe khoziaistvo – Fisheries, 1991, no. 3, pp. 57-60. (Rus.)

Grin’ E.A. Vozmozhnosti mekhaniki razrusheniia primenitel’no k zadacham prochnosti, resursa i obosnovaniia bezopasnoi ekspluatatsii teplomekhanicheskogo energooborudovaniia Possibilities of fracture mechanics in relation to the tasks of strength, resource and justification of the safe operation of thermal and mechanical power equipment. Teploenergetika – Power Engineering, 2013, no. 1, pp. 25-32. (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

Теплотехніка та теплоенергетика