Особливості плавання суден в льодовій обстановці підчас перевезень вантажів у Маріупольському морському регіоні

Автор(и)

  • A. M. Berestovyy ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • A. A. Chernysh Національний університет «Одеська морська академія», м. Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160297

Ключові слова:

льодова річка, опір, льодова обстановка, судно, шуга

Анотація

У статті розглядаються особливості плавання суден у Маріупольському морському регіоні з урахуванням льодової обстановки. Практика показує, що судноводіння по каналах Азовського моря ускладнюється гідрометеорологічними умовами: туманами, морозами, вітрами, дрейфом льоду, зміною напрямку течії, швидким обмерзанням корпусу судна і іншими природними факторами. Одним з таких факторів є поява «льодової річки»; розглядаються особливості її виникнення і поведінки при різкому зниженні температури, а також вплив на морехідні якості судів по каналах. Можна припустити, що причина появи «льодової річки» пов’язана з рельєфом дна, на якому є області, що складаються з кам’янистих твердих порід, так як акваторія Азовського моря в цьому районі розташована на Східно-Європейській платформі, Скіфській плиті і спорудах Альпійського Покрово-складчастого поясу. За відомостями, отриманими від капітанів суден і лоцманів, в акваторії Таганрозької затоки, в районі судноплавного каналу Вугільної гавані, раптово виникають відкриті течії води з льодом шириною до 100 метрів зі швидкістю, сумірною з рухом судна, назва цієї течії – «льодова річка». Вона то раптово з’являється, то раптово зникає. Біля узбережжя Азовського моря структура породи дна неоднорідна, спостерігаються численні скиди і недвиги кам’янистих твердих порід, що також створює умови для виникнення спрямованих підлідних течій, розглянутих в роботі. При ослабленні вітрового тиску на лід і зменшенні навантаження льоду на зажери течія води з боку моря просочується крізь товщу, затиснуту зажерами, в щілини між виступами твердих порід на брівці каналу. При тривалій дії вітрів північно-східного і східного напрямів виникають згінні течії; рівень моря і льодового покрову значно знижується через згін води з Таганрозької затоки, що викликає появу в Азовському морі так званої «зворотної течії»

Біографії авторів

A. M. Berestovyy, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

A. A. Chernysh, Національний університет «Одеська морська академія», м. Одеса

Аспірант

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Боровская Р.В. Океанографические исследования ЮгНИРО в Азово-Черноморском бассейне с использованием информации с ИСЗ / Р.В. Боровская // Труды Южного научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. – Керчь, 2009. – С. 41-44.

Гоптарев Н.П. Ледовые условия / Н.П. Гоптарев, Б.М. Таран // Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. – Том 5 : Азовское море. – СПб, 1991. – С. 59-73.

Боровская Р.В. Исследование ледового режима Азовского моря и Керченского пролива в зимний период 2005-2006 гг. / Р.В. Боровская, Л.А. Лексикова // Современные проблемы экологии Азово-Черноморского бассейна : материалы II междунар. конф. (Керчь, 26-27 июля 2006 г.). – Керчь, 2006. – С. 60-64.

Боровская Р.В. Особенности ледового режима Керченского пролива за последние 20 лет на базе спутниковых наблюдений в сравнении с климатическими данными / Р.В. Боровская // Фундаментальные исследования важнейших проблем естественных наук на основе интегральных процессов в образовании и науке : тез. докл. междунар. конф. МГИ НАН Украины. – Севастополь, 2006. – С. 13.

Берестовой А.М. / Состояние и основные проблемы ледовой проводки судов в Азовском море / А.М. Берестовой, С.Н. Перепечаев, А.А. Патлай // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2011. – № 5 (159), ч. 1. – С. 94-99.

Берестовой А.М. / Возникновение и развитие «ледовой реки» влияющей на безопасность мореплавания в подходном канале порта Мариуполь / А.М. Берестовой, С.Н. Перепечаев, Е.И. Ткаченко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2011. – № 5 (159), ч. 1. – С. 44-49.

Гидрогеология [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://geohydrology.ru/gidrologicheskie-i-gidrogeologicheskie-metodyi.html. – Название с экрана.

Азовское море – геология [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Электронные данные. –Режим доступа: http://azovskoe.com/geolog2.php. – Название с экрана.

Азовское море и Приазовье [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://sites.google.com/site/istoriceskijtaganrog/home/raznoe/azovskoe-more-i-priazove. – Название с экрана.

Сазонов К.Е. Теоретические основы плавания судов во льдах / К.Е. Сазонов. – СПб. : ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, 2010. – 274 с.

Анализ работы и перспективы усовершенствования станции очистки сточных вод города Мариуполя / Л.Б. Назюта, В.Д. Малыхин, Г.В. Корнев, С.В. Рубан // Известия ТРТУ. Тематический выпуск «Экология 2004 – море и человек». – 2004. – № 5 (40). – С. 186-190.

Алекшин В.Г. Практическое судовождение / В.Г. Алекшин, В.Т. Долгочуб. – Одесса : ОНМА, 2008. – 376 с.

Проблемы Арктики и Антарктики [Электронный ресурс] // Доклады итоговой сессии ученого совета ГНЦ РФ ААНИИ. – № 1 (81). – СПб., 2009. – 160 с. – Режим доступа : http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/PAA-81.pdf.

References:

Borovskaya R.V. Okeanograficheskiye issledovaniya YugNIRO v Azovo-Chernomorskom basseyne s ispol’zovaniyem informatsii s ISZ [Oceanographic research of YugNIRO in the Azov-Black Sea basin using information from ISZ]. Trudy Iuzhnogo nauchno-issledovatel’skogo instituta rybnogo khoziaistva i okeanografii – Proceedings of Southern Scientific Research Institute of Fisheries and Oceanography (YugNIRO Proceedings). Kerch’, 2009, рр. 41-44. (Rus.)

Goptarev N.P., Taran B.M. Ledovyye usloviya [Ice conditions]. Gidrometeorologiya i gidrokhimiya morey SSSR – Hydrometeorology and hydrochemistry of the seas of the USSR, 1991, vol. 5 (Sea of Azov), рр. 59-73. (Rus.)

Borovskaya R.V., Leksikova L.A. Issledovaniye ledovogo rezhima Azovskogo morya i Kerchenskogo proliva v zimniy period 2005-2006 godov. Materialy II Mezhd. conf. «Sovremennye problemy ekologii Azovo-Chernomorskogo basseina» [Study of the ice regime of the Sea of Azov and the Kerch Strait in the winter period of 2005-2006. Proceedings of II-nd Int. conf. «Modern problems of ecology of the Azov-Black Sea basin»]. Kerch’, 2006, рр. 60-64. (Rus.)

Borovskaya R.V. Osobennosti ledovogo rezhima Kerchenskogo proliva za posledniye 20 let na baze sputnikovykh nablyudeniy v sravnenii s klimaticheskimi dannymi. Tezi dokladov mezhdunarodnoy konferentsii MGI NAN Ukrainy «Fundamental’nyye issledovaniya vazhneyshikh problem yestestvennykh nauk na osnove integral’nykh protsessov v obrazovanii i nauke» [Features of the ice regime of the Kerch Strait over the past 20 years on the basis of satellite observations in comparison with climate data. Proceedings of Int. conf. «Fundamental research of the most important problems of the natural sciences on the basis of integral processes in education and science»]. Sevastopol’, 2006, p. 13. (Rus.)

Berestovoy A.M., Perepechayev S.N., Patlay A.A. Sostoyaniye i osnovnyye problemy ledovoy provodki sudov v Azovskom more [State and main problems of ice pilotage in the Sea of Azov]. Vísnik Skhídnoukraí̈ns’kogo natsíonal’nogo uníversitetu ím. Volodimira Dalya – Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university, 2011, no. 5 (159), vol. 1, рр. 94-99. (Rus.)

Berestovoy A.M., Perepechayev S.N., Tkachenko Ye.I. Vozniknoveniye i razvitiye «ledovoy reki» vliyayushchey na bezopasnost’ moreplavaniya v podkhodnom kanale porta Mariupol’ [The emergence and development of the «ice river» affecting the safety of navigation in the approach channel of the port of Mariupol]. Vísnik Skhídnoukraí̈ns’kogo natsíonal’nogo uníversitetu ím. Volodimira Dalya – Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university, 2011, № 5(159), vol. 1, рр. 44-49. (Rus.)

Gidrogeologiya (Hydrogeology) Available at: http://geohydrology.ru/gidrologicheskie-i-gidrogeologicheskie-metodyi.html (accessed 23 June 2018). (Rus.)

Azovskoye more – geologiya (Sea of Azov – geology) Available at: http://www.azovskoe.com/geolog2.php (accessed 10 March 2018). (Rus.)

Azovskoye more i Priazov’ye (Sea of Azov and Priazovie) Available at: https://sites.google.com/site/istoriceskijtaganrog/home/raznoe/azovskoe-more-i-priazove (ac-cessed 15 May 2018). (Rus.)

Sazonov K.Ye. Teoreticheskiye osnovy plavaniya sudov vo l’dakh [Theoretical bases of navigation in ice]. Saint Petersburg, TSNII im. akad. A.N. Krylova Publ., 2010. 274 р. (Rus.)

Nazyuta L.Yu., Malykhin V.D., Kornev G.V., Ruban S.V. Analiz raboty i perspektivy usovershenstvovaniya stantsii ochistki stochnykh vod goroda Mariupolya [Analysis of the work and prospects for improving the wastewater treatment plant of the city of Mariupol]. Izvestiia TRTU. Tematicheskii vypusk «Ekologiia 2004 – more i chelovek» – News of TSURE. Thematic issue «Ecology 2004 - the sea and man», 2004, no. 5 (40), рр. 186-190. (Rus.)

Alekshin V.G., Dolgochub V.T. Prakticheskoye sudovozhdeniye [Practical navigation]. Odessa, ONMA Publ., 2008. 376 р. (Rus.)

Problemy Arktiki i Antarktiki [Problems of the Arctic and Antarctic]. Doklady itogovoy sessii uchenogo soveta GNTS RF AANII – Reports of the final session of the Scientific Council of the SSC RF AARI, 2009, no. 1 (81), 160 p. Available at: http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/PAA-81.pdf (accessed 15 May 2018). (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

Транспорт та логістика