Розподіл матеріалів по радіусу колошника при завантаженні в доменну піч роздільних коксових і рудних подач

Автор(и)

  • V. B. Semakova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.38.2019.181267

Ключові слова:

агломерат, окатиші, кокс, доменна піч, роздільне завантаження, рудне навантаження, кут нахилу поверхні

Анотація

Мета статті – аналітично дослідити розподіл шарів рудних матеріалів і коксу по радіусу доменної печі після завантаження конусним завантажувальним пристроєм роздільними чотирискіповими подачами при підвищенні рудного навантаження на кокс з 3,5 до 5,0 кг/кг. Проаналізовано зміну радіальних рудних навантажень при завантаженні доменної печі роздільними збільшеними рудними і коксовими подачами за допомогою конусного завантажувального пристрою. При завантаженні циклу подач 4Р↓ 4К↓ з розташуванням гребеня матеріалів у стін печі на пологу поверхню засипу характер розподілу рудних навантажень по радіусу колошника залежить від співвідношення кутів природного укосу та об’ємів рудних матеріалів і коксу. Проаналізовано зміну співвідношення висот рудних і коксових шарів по радіусу печі при підвищенні загального рудного навантаження в циклі подач. Порівняння розподілу шарів рудних матеріалів по радіусу колошника показало, що при завантаженні агломерату зменшення загального рудного навантаження забезпечує формування у вісі печі газопроникної зони, заповненої коксом, що сприяє створенню осьового газового потоку. При підвищених рудних навантаженнях у циклі подач осьовий стовп шихти представлено сумішшю агломерату і коксу, що знижує його газопроникність. Робота доменної печі з використанням окатишів, які мають менший кут природного укосу порівняно з агломератом, характеризується створенням у центрі колошника зони зі зниженою газопроникністю, яка заповнена рудним матеріалом, і розвитком периферійного газового потоку. Підвищення рудного навантаження більш 4,5 кг/кг у циклі з двох роздільних збільшених подач коксу та рудних матеріалів і частки окатишів у шихті потребує вдосконалення режимів завантаження доменних печей

Біографія автора

V. B. Semakova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

О технологии доменной плавки при использовании пылеугольного топлива / В.Г. Аносов [и др.] // Металургія : Збірник наукових праць ЗДІА. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 20. – C. 37-43.

Семакова В.Б. Вдувание пылеугольного топлива в доменные печи ПАО «ММК им. Ильича» при их загрузке утяжеленными подачами / В.Б. Семакова, Ю.А. Зинченко, Ю.О. Шадловский // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2016. – № 3. – С. 18-21.

Ефименко Г.Г. Металлургия чугуна / Г.Г. Ефименко, А.А. Гиммельфарб, В.Е. Левченко. – К. : Вища школа, 1988. – 352 с.

Металлургия чугуна / Е.Ф. Вегман [и др.]. Под ред. Ю.С. Юсфина. – М. : Академкнига, 2004. – 774 с.

Управление радиальным распределением шихты и газов в доменных печах ОАО «ММК им. Ильича» при раздельной загрузке увеличенных масс кокса и агломерата / А.А. Томаш [и др.] // Металлургические процессы и оборудование. – 2005. – № 2. – С. 35-38.

Semakova V.B. Economic analysis of reduction processes in blast furnaces / V.B. Semakova, V.V. Semakov, D.I. Gavriloglu // Steel Transl. – 2012. – Vol. 42. – № 4. – Pp. 319-323. – Mode of access: DOI:10.3103/S0967091212040146.

Тарасов В.П. Газодинамика доменного процесса / В.П. Тарасов. – М. : Металлургия, 1990. – 216 с.

Большаков В.И. Управление загрузкой и распределением шихты на колошнике и эффективность доменной плавки / В.И. Большаков; под ред. В.И. Большакова, И.Г. Товаровского // Познание процессов доменной плавки : Коллективный труд. – Днепропетровск : Пороги, 2006. – С. 87-109.

Федулов Ю.В. Механика формирования слоя материалов на колошнике доменной печи / Ю.В. Федулов // Сталь. – 1991. – № 3. – С. 9-14.

Исследование массопереноса при потере стабильности граничащих зернистых слоев / В.П. Taрaсoв [и др.] // Сталь. – 1991. – № 9. – С. 11-14.

Исследование газопроницаемости доменной шихты при различном расположении слоев компонентов / В.П. Русских [и др.] // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2015. – № 1. – С. 13-16.

References:

Anosov V.G., Fomenko A.P., Krutas N.V., Tsaplina T.S. O tehnologii domennoj plavki pri ispol’zovanii pyleugol’nogo topliva [About blast furnace smelting technology using pulverized coal]. Metalurgіja – Metallurgy, 2009, vol. 20, pp. 37-43. (Rus.)

Semakova V.B., Zinchenko Yu.A., Shadlovskiy Yu.O. Vduvanie pyleugol’nogo topliva v domennye pechi PAO «MMK im. Il’icha» pri ih zagruzke utjazhelennymi podachami [Powder coal injection into the blast furnaces at PAO MMK im. Il’icha charged with heavier supplies]. Metallurgicheskaja i gornorudnaja promyshlennost’ – Metallurgical and Mining Industry, 2016, no. 3, pp. 18-21. (Rus.)

Efimenko G.G., Gimmel’farb A.A., Levchenko V.E. Metallurgija chuguna [Iron metallurgy]. Kyiv, High School Publ., 1988. 352 р. (Rus.)

Vegman E.F., Zherebin B.P., Pokhvisnev A.N., Iusfin Iu.S. Metallurgija chuguna [Iron metallurgy]. Moscow, Academic book Publ., 2004. 774 р. (Rus.)

Tomash A.A., Kosolap N.V., Malimon A.A., Peftiev I.M., Dolia S.N. Upravlenie radial’nym raspredeleniem shihty i gazov v domennyh pechah OAO «MMK im. Il’icha» pri razdel’noj zagruzke uvelichennyh mass koksa i aglomerata [Control of radial distribution of the charge and gases in blast furnaces belonging to «Ilych Iron and steel; Works» PJCS at separate charging of increased quantities of coke and sintered ore]. Metallurgicheskie processy i oborudovanie – Metallurgical processes and equipment, 2005, no. 2, рр. 35-38. (Rus.)

Semakova V.B., Semakov V.V., Gavriloglu D.I. Economic analysis of reduction processes in blast furnaces. Steel in Translation, 2012, vol. 42, no. 4, pp. 319-323. doi: 10.3103/S0967091212040146.

Tarasov V.P. Gazodinamika domennogo processa [Gas dynamics of the blast-furnace pro-cess]. Moscow, Metallurgy Publ., 1990. 216 р. (Rus.)

Bol’shakov V.I. Upravlenie zagruzkoj i raspredeleniem shihty na koloshnike i jeffektivnost’ domennoj plavki [Control of charging and charge distribution on the top and efficiency of blast furnace smelt]. Poznanie processov domennoj plavki: kollektivnyj trud – Cognition of processes of blast furnace smelting: collected papers. Dnepropetrovsk, Porogi Publ., 2006, pp. 87-109. (Rus.)

Fedulov Ju.V. Mehanika formirovanija sloja materialov na koloshnike domennoj pechi [Mechanics of formation of the materials layer on the blast furnace top]. Stal’ – Stееl, 1991, no. 3, pp. 9-14. (Rus.)

Tarasov V.P., Semakova V.B., Tomash A.A., Maianov V.A., Tarasov P.V. Issledovanie massoperenosa pri potere stabil’nosti granichashhih zernistyh sloev [Study of mass transfer during loss in stability of interfacial grained layers]. Stal’ – Steel, 1991, no. 9, pp. 11-14. (Rus.)

Russkikh V.P., Semakov V.V., Gavriloglu D.I., Podgornyi M.A., Kharchenko I.I. Issledovanie gazopronicaemosti domennoj shihty pri razlichnom raspolozhenii sloev komponentov [Investigation of gas transmission of blast furnace burden at various location of component layers]. Metallurgicheskaja i gornorudnaja promyshlennost’ – Metallurgical and Mining Industry, 2015, no. 1, pp. 13-16. (Rus.)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Металургія чавуну

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають