Вибір матеріалу і способу зміцнення ударної частини молотків механізму струшування електрофільтрів

Автор(и)

  • І.М. Білоник Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3873-5307
  • М.М. Береговенко ТОВ КаЗБеГ, м. Кривий Ріг, Ukraine
  • Д.І. Білоник Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3274-0604
  • О.Є. Капустян Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8979-8076
  • А.Е. Смакограй ТОВ КаЗБеГ, м. Кривий Ріг, Ukraine
  • С.О. Шумикін Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3407-2507

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.41.2020.226182

Ключові слова:

удар, твердість, зміцнення, електрошлакове наплавлення, молоток, порошковий електрод

Анотація

У статті представлені дані про зміцнення молотків ударного механізму струшування осаджувальних і коронуючих електродів електрофільтрів електрошлаковим наплавленням. Огляд і аналіз публікацій у сфері газоочищення дозволив виявити сформовані тенденції до підвищення ефективності передачі ударного імпульсу механізму струшування електрофільтру шляхом зниження енерговитрат і збереження високої ефективності ударного імпульсу. Оскільки ефективність роботи ударного механізму струшування електрофільтру має обернену залежність від площі контакту бойка і хвилеводу, їх пластична деформація в процесі експлуатації призводить до зменшення амплітуди і збільшення тривалості ударного імпульсу, що негативно позначається на роботі механізму струшування електрофільтрів. Визнано необхідним прагнення забезпечувати точковий контакт в ударних механізмах. Проведено аналіз матеріалів, які можна доцільно рекомендувати для виготовлення ударної частини молотка. Представлений аналіз показників твердості та хімічного складу зносостійких матеріалів, які працюють в умовах ударного впливу і володіють задовільною зварюваністю з низьковуглецевими сталями. Показано, що використання нелегованих сталей вимагає застосування термічної обробки і також призводить до погіршення зварюваності. Економічно доцільними матеріалами для зміцнення молотка є електроди вітчизняного виробництва, які не містять дорогих легуючих елементів. Запропонована і аналітично обґрунтована система легування молотка ударного механізму з метою максимального підвищення коефіцієнта корисної дії електрофільтру при збільшенні експлуатаційної надійності молотків і зниженні їх вартості шляхом електрошлакового наплавлення порошковим електродом ударної частини на хвостовик

Біографії авторів

І.М. Білоник , Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Кандидат технічних наук, доцент

М.М. Береговенко , ТОВ КаЗБеГ, м. Кривий Ріг

Директор

Д.І. Білоник , Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Аспірант

О.Є. Капустян, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Кандидат технічних наук, доцент

А.Е. Смакограй , ТОВ КаЗБеГ, м. Кривий Ріг

Головний енергетик

С.О. Шумикін , Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Алиев Г.М.-А. Техника пылеулавливания и очистки промышленных газов : справ. изд. / Г.М.-А. Алиев. – М. : Металлургия, 1986. – 544 с.

Билоник И.М. Определение силовых параметров взаимодействия бойка с наковальней в механизме встряхивания электрофильтра / И.М. Билоник, П.К. Штанько, А.С. Петрашев, А.А. Шумилов // Надежность и долговечность механизмов, элементов кон-струкций и биомеханических систем: тез. докл. XIV Междунар. науч.-техн. конф. – Севастополь, 2006. – С. 101-105.

Алимов О.Д. Удар. Распространение волн деформаций в ударных системах / О.Д. Алимов, В.К. Манжосов, В.Э. Еремьянц. – М. : Наука, 1985. – 354 с.

Манжосов В.К. Моделирование продольных ударов в стержневых системах : монография / В.К. Манжосов, В.В. Слепухин. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 208 с.

Зукас Дж. Динамика удара. Механика деформируемого твердого тела / Дж. Зукас. – М. : Мир, 1985. – 206 с.

Пановка Я.Г. Введение в теорию механического удара / Я.Г. Пановка. – М. : Наука, 1977. – 224 с.

Типовая инструкция по эксплуатации электрофильтров: РД 34.27.504-91. – М., 1993. – 44 с.

Чекалов Л.В. Практическая экотехника: электрическая и механическая очистка газов / Л.В. Чекалов. – Семибратово : Кондор-Эко, 2008. – 156 с.

Полевой С.Н. Упрочнение машиностроительных материалов: справочник / С.Н. Полевой, В.Д. Евдокимов. – М. : Машиностроение, 1994. – 496 с.

Lincoln Electric: Hardfacing products [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.lincolnelectric.com/en-us/consumables/hardfacing/Pages/hardfacing.aspx.

Hardfacing electrodes [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.esabasia.com/asia/en/products/filler-metals/covered-stick-electrodes-smaw/hardfacing-electrodes/index.cfm.

Порошкові дроти для наплавлення виробництва ТОВ «ТМ ВЕЛТЕК» [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : https://weldtech-group.com/ukr/surfacing.

Электрошлаковый металл / под. ред. Б.Е. Патона, Б.И. Медовара. – К. : Наукова думка, 1981. – 680 с.

Калинин Н.А. Исследование характера оплавления электродного торца при электро-шлаковой наплавке порошковым электродом / Н.А. Калинин, И.М. Билоник, П.К. Штанько, А.А. Шумилов // Вісник СевНТУ. – 2011. – Вип. 120. – С. 247-252. – (Серія : Механіка, енергетика, екологія).

References:

Alyev H. M.-A. Tekhnika pyleulavlivaniia i ochistki promyshlennykh gazov [Dust collection and cleaning technology of industrial gas]. Moscow, Metallurgiia Publ., 1986. 544 p. (Rus.)

Bylonyk Y.M., Shtanko P.K., Petrashev A.S., Shumylov A.A. Opredelenie silovykh parametrov vzaimodeistviia boika s nakovalnei v mekhanizme vstriakhivaniia elektrofiltra. Tezisy doklada XIV Mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentcii «Nadezhnost i dolgovechnost mekhanizmov, elementov konstruktcii i biomekhanicheskikh sistem» [Abstracts of the 14st International Scientific and Technical Conference «Reliability and durability of mechanisms, structural elements and biomechanical systems»]. Sevastopol, 2006, pp. 101-105. (Rus.)

Alymov O.D., Manzhosov V.K., Eremiants V.E. Udar. Rasprostranenie voln deformatcii v udarnykh sistemakh [Hit. Propagation of deformation waves in shock systems]. Moscow, Nauka Publ., 1985. 354 p. (Rus.)

Manzhosov V.K., Slepukhyn V.V. Modelirovanie prodolnykh udarov v sterzhnevykh siste-makh [Simulation of longitudinal impacts in rod systems]. Ulianovsk, UlGTU Publ., 2011. 208 p. (Rus.)

Zukas Dzh. Dinamika udara. Mekhanika deformiruemogo tverdogo tela [Impact dynamics. Deformable Solid Mechanics]. Moscow, Mir Publ., 1985. 206 p. (Rus.)

Panovka Ya.H. Vvedenie v teoriiu mekhanicheskogo udara [Introduction to the theory of mechanical shock]. Moscow, Nauka Publ., 1977. 224 p. (Rus.)

РД 34.27.504-91. Tipovaia instruktciia po ekspluatatcii elektrofiltrov [Typical operating in-structions for electrostatic precipitators]. Moscow, 1993. 44 p. (Rus.)

Chekalov L.V. Prakticheskaia ekotekhnika: elektricheskaia i mekhanicheskaia ochistka gazov [Practical eco-technology: electrical and mechanical gas cleaning]. Semibratovo, Kondor-Eko Publ., 2008. 156 p. (Rus.)

Polevoi S.N., Evdokymov V.D. Uprochnenie mashinostroitelnykh materialov [Strengthening engineering materials]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1994. 496 p. (Rus.)

Lincoln Electric: Hardfacing products Available at: https://www.lincolnelectric.com/en-us/consumables/hardfacing/Pages/hardfacing.aspx (accessed 12 September 2020).

Hardfacing electrodes Available at: https://www.esabasia.com/asia/en/products/filler-metals/covered-stick-electrodes-smaw/hardfacing-electrodes/index.cfm (accessed 15 Sep-tember 2020).

Poroshkovi droty dlia naplavlennia vyrobnytstva TOV «TM Veltek» (Flux-cored wires for surfacing produced by OOO «TM Veltek») Available at: https://weldtech-group.com/ukr/surfacing (accessed 14 September 2020).

Paton B.Ye., Medovar B.Y. Elektroshlakovyi metall [Electroslag metal]. Kiev, Naukova dumka Publ., 1981. 680 p. (Rus.)

Kalynyn N.A., Bylonyk Y.M., Shtanko P.K., Shumylov A.A. Issledovanie kharaktera oplavleniia elektrodnogo tortca pri elektroshlakovoi naplavke poroshkovym elektrodom [Investigation of electrode end fusion nature during electroslag surfacing with a powder electrode]. Visnyk SevNTU. Seriia: Mekhanika, enerhetyka, ekolohiia – Bulletin of SevNTU. Series: Mechanics, Energy, Ecology, 2011, vol. 120, pp. 247-252. (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-24

Номер

Розділ

132 Матеріалознавство