Оцінка металургійної цінності марганцевої сировини

Автор(и)

  • В.В. Кривенко Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг , Ukraine
  • В.П. Лялюк Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7258-2079
  • Є.В. Чупринов Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8605-3434
  • І.М. Трус Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6368-6933
  • А.М. Овчарук Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.42.2021.240571

Ключові слова:

марганцевий концентрат, феросплави, дисоціація, відновлення, цінність сировини

Анотація

Виконано комплексні дослідження фізико-хімічних властивостей і металургійної цінності марганцевої сировини різних родовищ, що використовуються при виробництві феросплавів в рудовідновних печах підвищеної потужності. Розглянуто питання повернення у виробництво продуктів збагачення сировини і відходів феросплавного виробництва, використання яких в металургійному переділі без підготовки і огрудкування неможливо. Зіставлені вимоги до показників якості марганцевих руд і концентратів за нормативними документами різних країн. Досліджено металургійні властивості і кінетичні закономірності відновлення зразків марганцевої сировини різних родовищ

Біографії авторів

В.В. Кривенко , Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

В.П. Лялюк , Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг

Доктор технічних наук, професор

Є.В. Чупринов , Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

І.М. Трус , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Кандидат технічних наук, доцент

А.М. Овчарук , Національна металургійна академія України, м. Дніпро

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Ферросплавы Украины – 2000 / М.И. Гасик, О.Г. Ганцеровский, А.Н. Овчарук, И.П. Рогачев. – Днепропетровск : ГНПП «Системные технологии», 2001. – 143 с.

Гасик М.И. Физикохимия и технология электроферросплавов : учебник для ВУЗов / М.И. Гасик, Н.П. Лякишев. – Днепропетровск : ГНПП «Системные технологи», 2005. – 448 с.

Кучер А.Г. Исследование физико-химических превращений в карбонатных марганцевых концентратах при их термической обработке / А.Г. Кучер // Актуальные про-блемы и перспективы электрометаллургического производства. – Днепропетровск : ГНПП «Системные технологии», 1999. – С. 48-54.

Кривенко В.В. Исследование влияния механического и теплового воздействия на марганцевые концентраты и агломераты в окислительных и восстановительных условиях / В.В. Кривенко, А.Н. Овчарук // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2002. – № 2. – С. 21-23.

Sorensen B. Properties of manganese ores and their change in the process of calcinations / B. Sorensen, S. Gaal, M. Tangstad // Proceeding of The Twelfth International Ferroalloys Congress. – Vol. 2. – Helsinki, Finland, 2010. – Pp. 439-448. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/j.minpro.2010.01.001.

Базилевская Е.С. Химико-минералогическое исследование марганцевых руд (Нико-польский бассейн и конкреции Тихого океана) / Е.С. Базилевская // Труды ГИН АН СССР. – М. : Наука, 1976. – Вып. 287. – 95 с.

Грищенко С.Г. О взаимосвязи химико-минералогического состава и восстановимости марганцеворудных материалов различных месторождений. Сообщение I. Особенности генезиса и состояния исходных марганцеворудных материалов / С.Г. Грищенко, Т.Ф. Райченко, Н.М. Москалева // Известия АН СССР, Металлы. – 1991. – № 3. – С. 13.

Прокопенко В.І. Визначення потенціалу марганцеворудного комплексу України стосо-вно теперішньої кон’юнктури ринку / В.І. Прокопенко, А.Ю. Череп, Д.П. Пілова // Збі-рник наукових праць Національного гірничого університету. – 2018. – № 55. – С. 62-78.

Антаков Є. Сучасний стан світового та українського ринку марганцю: основні пробле-ми та тенденції / Є. Антаков // Вісник Київського національного університету імені Та-раса Шевченка. Геологія. – 2013. – Вип. 2. – С. 44-48.

Мяновська Я.В. Перетворення мінеральних складових марганцевих руд при темпера-турних умовах формування агломерату / Я.В. Мяновська, Ю.С. Пройдак, Л.В. Камкіна // Теорія і практика металургії. – 2019. – № 3. – С. 42-51. – Режим доступу: https://doi.org/10.34185/tpm.3.2019.07.

The comprehensive analysis of physical and chemical properties and metallurgical value of foreign manganese raw materials used during ferroalloy production / S.G. Grishenko., V.V. Krivenko, A.N. Ovcharuk, V.I. Olshansky, I.Yu. Filippov // Proceeding of the fourteenth international ferroalloys congress. Infacon XIV Energy efficiency and environmental friendliness are the future of the global Ferroalloy industry (May 31-June 4, 2015; Kiev). – Kiev, 2015. – Volume II – Pp. 436-446.

Гасик М.И. Марганец / М.И. Гасик. – М. : Металлургия, 1992. – 608 с.

References:

Gasik M.I., Gancerovskij O.G., Ovcharuk A.N., Rogachev I.P. Ferrosplavy Ukrainy – 2000 [Ferroalloys of Ukraine – 2000]. Dnepropetrovsk, GNPP «Sistemnye tekhnologii» Publ., 2001. 143 p. (Rus.)

Gasik M.I., Lyakishev N.P. Fizikohimiya i tekhnologiya elektroferrosplavov: uchebnik dlya vuzov [Physicochemistry and Technology of Electroferroalloys: Textbook for Universities]. Dnepropetrovsk, GNPP «Sistemnye tekhnologii», 2005. 448 p. (Rus.)

Kucher A.G. Issledovanie fiziko-himicheskih prevrashchenij v karbonatnyh margancevyh koncentratah pri ih termicheskoj obrabotke [Investigation of physicochemical transformations in carbonate manganese concentrates during their heat treatment]. Aktual’nye problemy i perspektivy elektrometallurgicheskogo proizvodstva – Current problems and prospects of electrometallurgical production, Dnepropetrovsk, GNPP «Sistemnye tekhnologii» Publ, 1999, pp. 48-54. (Rus.)

Krivenko V.V., Ovcharuk A.N. Issledovanie vliyaniya mekhanicheskogo i teplovogo vozdejstviya na margancevye koncentraty i aglomeraty v okislitel’nyh i vosstanovitel’nyh usloviyah [Investigation of the effect of mechanical and thermal effects on manganese concentrates and agglomerates under oxidizing and reducing conditions]. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost’ – Metallurgical and mining industry, 2002, no. 2, pp. 21-23. (Rus.)

Sorensen B., Gaal S., Tangstad M. Properties of manganese ores and their change in the process of calcinations. Proceeding of The Twelfth International Ferroalloys Congress, vol. 2, 2010, Helsinki, Finland, pp. 439-448. doi: 10.1016/j.minpro.2010.01.001.

Bazilevskaya E.S. Himiko-mineralogicheskoe issledovanie margancevyh rud (Nikopol’skij bassejn i konkrecii Tihogo okeana) [Chemical and mineralogical study of manganese ores (Nikopol basin and nodules of the Pacific Ocean)]. Trudy GIN AN SSSR – Proceedings of the GIN of the USSR Academy of Sciences, 1976, vol. 287, p. 95. (Rus.)

Grishchenko S.G., Rajchenko T.F., Moskaleva N.M. O vzaimosvyazi himiko-mineralogicheskogo sostava i vosstanovimosti margancevorudnyh materialov razlichnyh mestorozhdenij. Soobshchenie I. Osobennosti genezisa i sostoyaniya iskhodnyh margancevorudnyh materialov [On the relationship between the chemical and mineralogical composition and the reducibility of manganese ore materials from various deposits. Communication I. Features of the genesis and state of the initial manganese ore materials]. Izvestiia AN SSSR, Metally – Proceedings of the USSR Academy of Sciences, Metals, 1991, no. 3, pp. 13. (Rus.)

Prokopenko V.І., Cherep A.Yu., Pіlova D.P. Viznachennya potencіalu margancevorudnogo kompleksu Ukraїni stosovno teperіshn’oї kon’yunkturi rinku [Determining the potential of the manganese ore complex of Ukraine in relation to the current market situation]. Zbіrnik naukovikh prats’ Natsіonal’nogo gіrnichogo unіversitetu – Сollection of Research Papers of the National Mining University, 2018, no. 55, pp. 62-78. (Ukr.)

Antakov E. Suchasnij stan svіtovogo ta ukraїns’kogo rinku margancyu: osnovnі problemi ta tendencії [The current state of the world and Ukrainian manganese market: main problems and trends]. Vіsnik Kiїvs’kogo nacіonal’nogo unіversitetu іmenі Tarasa Shevchenka. Geologіya. – Visnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology, 2013, vol. 2, pp. 44-48. (Ukr.)

Myanovs’ka Ya.V., Projdak Yu.S., Kamkіna L.V. Peretvorennya mіneral’nih skladovih margancevih rud pri temperaturnih umovah formuvannya aglomeratu [Transformation of mineral components of manganese ores under temperature conditions of agglomerate formation]. Teorіya і praktika metalurgії – Theory and Practice of Metallurgy, 2019, no. 3, pp. 42-51. doi: 10.34185/tpm.3.2019.07. (Ukr.)

Grishenko S.G., Krivenko V.V., Ovcharuk A.N., Olshansky V.I., Filippov I.Yu. The comprehensive analysis of physical and chemical properties and metallurgical value of foreign manganese raw materials used during ferroalloy production. Proceeding of the fourteenth international ferroalloys congress. Infacon XIV Energy efficiency and environmental friendliness are the future of the global Ferroalloy industry, Kiev, 2015, vol. II, pp. 436-446.

Gasik M.I. Marganec [Manganese]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1992. 608 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають