Удосконалення конструкції шнека екструдера для переробки вторинних полімерів

Автор(и)

  • V. V. Kukhar ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • O. Yu. Nesterov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.104469

Ключові слова:

утилізація, пресування, термопластичні полімерні матеріали, шнек, кут нахилу гвинта шнека

Анотація

В роботі проаналізовані деякі способи утилізації відходів полімерних матеріалів, показана перспективність розвитку теорії та технології процесів екструдування та соекструдування. Метою даної роботи було аналітичне дослідження та удосконалення роботи екструдера для переробки полімерних матеріалів шляхом визначення потрібних конструктивних параметрів шнека (черв’яка). Завдяки цьому покращуються умови роботи пристрою та досягається більш повна переробка прес-маси за рахунок вирівнювання протитиску і насосного ефекту у всіх зонах, вирівнювання продуктивності по зонах екструдера, що виключає його переривисту роботу, обриви та різнотовщинність виробів. Шляхом аналітичного розгляду процесу екструдування у різних зонах екструдера, які характеризуються різними температурними умовами й насосним ефектом, отримана розрахункова формула для визначення кута нахилу гвинта шнека на кожній ділянці екструдера, що дозволяє вдосконалити конструкцію машини

Біографії авторів

V. V. Kukhar, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

O. Yu. Nesterov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент 

Посилання

Список використаних джерел (ГОСТ):

Филатов В.А. Вредные вещества в промышленности : справочник / Под общ. ред. В.А. Филатова, В.А. Курляндского. – Л. : Химия, 1993. – 463 с.

Дядичев В.В. Соекструзійна обробка вторинних полімерних матеріалів (теорія, тех-нологія, обладнання) : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.03.05 / В.В. Дядичев; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2003. – 36 с.

Торнер Р.В. Оборудование заводов по переработке пластмасс : учеб. пособие для ВУЗов / Р.В. Торнер, М.С. Акутин. – М. : Химия, 1986. – 400 с.

Басов Н.И. Оборудование для производства объемных изделий из термопластов / Н.И. Басов, B.C. Ким, В.К. Скуратов. – М. : Машиностроение, 1972. – 272 с.

Пат. 2038206 Россия, МПК В 27 N 3/26, В 27 N 5/02. Экструзионный пресс.

А.с. 188654 CCCР, МПК В 29 F. Двухпозиционный термопластавтомат / Э.Л. Калинчев, И.С. Кричевер, Т.П. Николенко, И.М. Рабинович. – № 793085/23-5; заявл. 03.09.62; опубл. 01.11.66, Бюл. 22.

Шенкель Г.П.М. Влияние результатов исследовательских работ на конструкцию шприц-машины // Переработка полимеров : Сб. пер. / Под ред. Р.В. Торнера. – М.; Л. : Химия, 1964. – С. 9-81.

Якоби Г.Р. Механизм течения в одночервячной шприц-машине // Переработка полимеров : Сб. пер. / Под ред. Р.В. Торнера. – М.; Л. : Химия, 1964. – С. 105-127.

References:

Filatov V.A. Vrednyie veschestva v promyshlennosti. Spravochnik [Hazardous substances in the industry. Reference book.]. Leningrad, Khimiya Publ., 1993. 463 p. (Rus.)

Diadichev V.V. Soekstruziyna obrobka vtorynnykh polimernykh materialov (teoriya, tekhnologiya, obladnannia). Avtoref. diss. doc. techn. nauk [Co-extrusion procession of secondary polymer matrials (theory, technology, equipment). Thesis of doc. tech. sci. diss.]. Luhansk, 2003. 36 p. (Ukr.)

Torner R.V., Akutin M.S. Oborudovaniye zavodov po pererabotke plastmass. Ucheb. posobiye dlia VUZov [Equipment of the plastic procession plants. Text-book for high education institutions]. Moscow, Khimiya Publ., 1986. 400 p. (Rus.)

Basov N.I., Kim B.C., Skuratov V.K. Oborudovanie dlya proizvodstva ob'emnyih izdeliy iz termoplastov [Equipment for the production of bulk products from thermoplastics]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1972. 272 p. (Rus.)

Zhibul G.Ya. Ekstruzionnyiy press [Extrusion press]. USSR Certificate of authorship no. 2038206, 1993. (Rus.)

Kalinchev E.L., Krichever I.S., Nikolenko T.P., Rabinovich I.M. Dvukhpozitsionnyiy termoplastavtomat [Two-way injection molding machine]. USSR Certificate of authorship no. 188654, 1966. (Rus.)

Shenkel G.P.M. Vliyanie rezultatov issledovatelskih rabot na

konstruktsiyu shprits-mashiny [Effects of recent fundamental investigation on extruder design]. Pererabotka polimerov: cb. per. – Polymer processing, 1964, pp. 9-81. (Rus.)

Jacobi H.R. Mehanizm techeniya v odnochervyachnoy shprits-mashine [Flow mechanism in the single-screw spraying machine]. Pererabotka polimerov: cb. per. – Polymer processing, 1964, pp. 105-127. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Kukhar, V. V., & Nesterov, O. Y. (2017). Удосконалення конструкції шнека екструдера для переробки вторинних полімерів. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (33), 33–40. https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.104469