Підвищення ефективності технологічної підготовки виробництва через застосування CAD/CAM/CNC систем

Автор(и)

  • O. I. Leshenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142541

Ключові слова:

організація виробництва, верстати з ЧПУ, САМ, CAD, CNC системи, параметричне програмування, об'єктно-орієнтовані технології

Анотація

Розглянуто проблеми та перспективи підготовки програм для верстатів з ЧПУ, виділені шляхи їх розвитку та напрямки, яким рекомендується слідувати фахівцям конкретного підприємства при організації структур підготовки виробництва. Розкрито можливості програмного забезпечення верстатів з ЧПУ в порівнянні з аналогічними характеристиками САМ систем. Проведено аналіз організації технологічної підготовки виробництва, який ставить за мету отримання відповіді на ключове питання: технолог розробляє технологію і програму або в обов'язки оператора верстата входить розробка програми за затвердженою технологією. Пропонується відповідь на поставлену дилему – параметризація програми відповідно до CAD моделі деталі. Такий підхід є основою для об'єктно-орієнтованого проектування – наступного етапу в розвитку програмування для верстатів з ЧПУ. Приділено увагу питанням розробки параметризованих об'єктно-орієнтованих модулів для програм, побудови «класів» і «методів класу» для обробки поверхонь з ідентичною геометрією. В цьому випадку в завдання технолога входить створення бібліотеки параметризованих модулів керуючих програм обробки типових для даного виробництва поверхонь. Тоді з'являється можливість передавати в цех програму, зібрану з модулів, де оператор станка з ЧПУ запише для них фактичні значення параметрів конкретної деталі. Реалізація такого взаємозв'язку «технолог-оператор ЧПУ» вимагає якісно нового підходу до розробки керуючих програм, що забезпечують не тільки завдання траєкторії формоутворення, але і можливість керування точністю і шорсткістю оброблюваних поверхонь на основі вбудованих в програму реакторів на збурення

Біографія автора

O. I. Leshenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Diehl В. CAD/CAM a la Carte: A modular approach to choosing machining software / В. Diehl // CNC Machining Magazine. – 2001. – Vol. 5, № 16. – P. 54-57.

Вайс С.Д. Оценка конкурентоспособности металлорежущих станков / С.Д. Вайс, А.А. Корниенко // СТИН. – 2002. – № 1. – С. 8-12.

Проволоцький А.Е. Повышение точности обработки сложно-профильных поверхностей на основе коррекций программной траектории резцов с пластинами круглой формы. / А.Е. Проволоцкий, А.И. Лещенко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – Донецьк : ДонНТУ, 2009. – Вип. 6 (154). – С. 107-117. – (Серія : Машинобудування i машинознавство).

Петраков Ю.В. Напрями розвитку САМ-систем / Ю.В. Петраков, В.В. Писаренко, О.С. Мацківський // Журнал інженерних наук. – 2015. – Т. 2, № 2. – С. A7-A13. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_tekh_2015_2_2_4.

References:

Diehl В. CAD/CAM a la Carte: A modular approach to choosing machining software. CNC Machining Magazine, 2001, vol. 5, no. 16, pp. 54-57.

Weiss S., Kornienko A. Otsenka konkurentosposobnosti metallorezhushchikh stankov [Competiveness assessment of metal-cutting machines]. STIN – Machines and Tools, 2002, no. 1, pp. 8-12. (Rus.)

Provolotsky A., Leshenko А. Povyshenie tochnosti obrabotki slozhno-profil'nykh poverkhnostei na osnove korrektsii programmnoi traektorii reztsov s plastinami krugloi formy [Complex-profile surfaces processing accuracy increase based on round plates cutters programmed path correction]. Naukovі pratsі Donets'kogo natsіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu. Serіia: Mashinobuduvannia i mashinoznavstvo – Scientific works of Donetsk National Technical University. Series: Machine Building and Machine Science, 2009, iss. 6 (154), pp. 107-117. (Rus.)

Petrakov Yu.V., Pisarenko V.V., Matskivsky O.S. Napriami rozvitku SAM-sistem [CAM-systems development directions]. Zhurnal іnzhenernikh nauk – Journal of Engineering Sciences, 2015, vol. 2, no. 2, pp. A7-A13 Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_tekh_2015_2_2_4 (accessed 15 September 2017).

##submission.downloads##

Як цитувати

Leshenko, O. I. (2018). Підвищення ефективності технологічної підготовки виробництва через застосування CAD/CAM/CNC систем. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (36), 148–156. https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142541