Загальний огляд і призначення методів металознавчої експертизи

Автор(и)

  • V. G. Gavrylova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • I. M. Oliinyk ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201044

Ключові слова:

металознавча експертиза, руйнівні та неруйнівні методи контролю, види експертиз, експертний висновок

Анотація

Виконано оглядовий аналіз методів металознавчої експертизи, що найбільш застосовуються, як розділу матеріалознавства і показана її роль при вирішенні питань, пов’язаних з екстраординарними ситуаціями. Систематизовані та представлені у вигляді таблиці характеристики класифікаційних, ідентифікаційних і діагностичних методів відповідно до видів контролю та їх призначення. Охарактеризовані умови проведення металознавчої експертизи, вимоги до обладнання і виконавців, залежність вибору методів контролю від конкретних ситуацій, умов, а також можливостей експертних організацій. Результати роботи рекомендується застосовувати для розробки навчальних курсів «Експертиза матеріалів», «Матеріали та експертиза поломок на транспорті», а також при викладанні курсу «Механічні властивості матеріалів і конструкційна міцність»

Біографії авторів

V. G. Gavrylova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

I. M. Oliinyk, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використованих джерел (ДСТУ):

Линючев Г.В. Можливості дослідження матеріалів, речовин та виробів сучасними експертними методами / Г.В. Линючев // Криміналістичний вісник : наук.-практ. збірник. – 2019. – Вип. 2. – С. 87-44.

Адаскин А.М. Материаловедение и технология металлических, неметаллических и композиционных материалов : учебное пособие / А.М. Адаскин, В.М. Зуев. – М. : Форум, 2018. – 320 с.

Куцова В.З. Експертиза матеріалів та металів : навчальний посібник / В.З. Куцова, Н.М. Федоркова. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2015. – 52 с.

Salem J. Mechanical properties and performance of engineering metals and alloys / J. Salem // Ceramic Engineering and Science Proceedings. – 2009. – Vol. 30, iss. 2. – 486 p.

Батаев В.А. Методы структурного анализа материалов и контроля качества деталей : учебное пособие / В.А. Батаев, А.А. Батаев, А.П. Алхимов. – М. : Флинта, 2007. – 224 с.

Davies G. Materials for Automobile Bodies [Електронний ресурс] / G. Davies. – Oxford : Linacre House, Jordan Hill, 2003. – 368 p. – Режим доступу : www.en.bookfi.net/book/1358476.

Дурнев В.Д. Экспертиза и управление качеством промышленных материалов / В.Д. Дурнев, С.В. Сапунов, В.К. Федюкин. – СПб. : Питер, 2004. – 254 с.

Гарькина И.А. Этапы проведения технической экспертизы / И.А. Гарькина, И.Н. Гарькин // Научное обозрение. – 2017. – № 1. – С. 59-64. – (Серия : Технические науки).

Магдалинина С.П. Теория и практика экспертизы и сертификации материалов и изделий : монография / С.П. Магдалинина., В.Т. Прохоров. – Шахты : ЮРГУЭС, 2008. – 621 с.

Экспертиза металлов и сплавов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.esin-expert.ru/expert/metal.

Экспертиза металлов и сплавов: особенности, описание и требования [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.monateka.com/article/294283.

Судебные экспертизы материалов, веществ и изделий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.studme.org/181449/pravo/sudebnye_ekspertizy_materialov_veschestv_izdeliy.

References:

Linyuchev G.V. Mozhlivostі doslіdzhennia materіalіv, rechovin ta virobіv suchasnimi ekspertnimi metodami [Possibilities of research of materials, substances and products by modern expert methods]. Kryminalistychnyi visnyk, 2001, no. 2, pp. 87-44. (Ukr.)

Adaskin A.M., Zuev V.M. Materialovedenie i tekhnologiia metallicheskikh, nemetallicheskikh i kompozitsionnykh materialov: uch. posobie [Metallurgical Science and Technology of Metallic, Nonmetallic and Composite Materials: tutorial]. Moscow, Forum Publ., 2018. 320 p. (Rus.)

Kutsova V.Z., Fedorkova N.M. Ekspertiza materіalіv ta metalіv: navch. posіbnik [Expertise of materials and metals: tutorial]. Dnipropetrovsk, NMetAU Publ., 2015. 52 p. (Ukr.)

Salem J. Mechanical properties and performance of engineering metals and alloys. Ceramic Engineering and Science Proceedings, 2009, vol. 30, iss. 2. 486 p.

Bataev V.A., Bataev A.A., Alkhimov A.P. Metody strukturnogo analiza materialov i kontrolia kachestva detalei: uch. posobie [The methods of the structural analysis of materials and quality control of parts: tutorial]. Moscow, Flinta Publ., 2007. 224 p. (Rus.)

Davies G. Materials for Automobile Bodies [Electronic resource]. Oxford, Linacre House, Jordan Hill Publ., 2003. 368 p. Available at: http://en.bookfi.net/book/1358476 (accessed 15 May 2019).

Durnev V.D., Sapunov S.V., Fedyukin V.K. Ekspertiza i upravlenie kachestvom promyshlennykh materialov [Expertise and quality management of industrial materials]. Sankt Peterburg, Peter Publ., 2004. 254 p. (Rus.)

Garkina I.A., Garkin I.N. Etapy provedeniia tekhnicheskoi ekspertizy [Stages of technical expertise]. Nauchnoe obozrenie. Tekhnicheskie nauki – Scientific Review. Technical sciences, 2017, no. 1, pp. 59-64. (Rus.)

Magdalynina S.P., Prokhorov V.T. Teoriia i praktika ekspertizy i sertifikatsii materialov i izdelii: monografiia [Theory and practice of examination and certification of materials and articles: monograph]. Shakhty, SRSUES Publ., 2008. 621 p. (Rus.)

Ekspertiza metallov i splavov (Expertise of metals and alloys) Available at: www.esin-expert.ru/expert/metal (accessed 13 May 2019).

Ekspertiza metallov i splavov: osobennosti, opisanie i trebovaniia (Expertise of metals and alloys: features, description and requirements) Available at: www.monateka.com/article/294283 (accessed 28 April 2019).

Sudebnye ekspertizy materialov, veshchestv i izdelii (Forensic expertise of materials, substances and products) Available at: www.studme.org/181449/pravo/sudebnye_ekspertizy_materialov_

veschestv_izdeliy (accessed 15 July 2019).

##submission.downloads##

Як цитувати

Gavrylova, V. G., & Oliinyk, I. M. (2020). Загальний огляд і призначення методів металознавчої експертизи. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (39), 46–53. https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201044

Номер

Розділ

Матеріалознавство