Теоретичний аналіз технологічних можливостей зменшення шорсткості поверхні при абразивній обробці

Автор(и)

  • O. S. Serhieiev ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • O. O. Andilahay ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201060

Ключові слова:

доведення вільним абразивом, абразивні зерна, інструмент, внутрішнє шліфування, продуктивність обробки

Анотація

Наведені аналітичні залежності для визначення параметрів шорсткості поверхні при абразивній обробці з позиції одновисотного розташування ріжучих зерен в формі сфери на робочій поверхні інструменту і їх взаємного перекриття в процесі формування шорсткості оброблюваної поверхні. Розрахунками встановлено, що одновисотне розташування ріжучих зерен на робочій поверхні інструменту є основною умовою суттєвого зменшення параметрів шорсткості поверхні Ra і Rmax. На цій основі розроблено ефективний метод внутрішнього шліфування з застосуванням м’якого повстяного (фетрового) кола з наклеєним шаром абразивного порошку 63С зернистістю F80-F150, що дозволяє істотно зменшити параметр шорсткості поверхні Ra без збільшення трудомісткості і зменшення продуктивності обробки. При цьому ефективно виробляти шліфування, встановлюючи вісь обертання шліфувального круга з індивідуальним приводом перпендикулярно осі обертання оброблюваного отвору. В результаті значно збільшується кількість одночасно працюючих абразивних зерен за рахунок збільшення площі контакту шліфувального круга з оброблюваною деталлю. Це призводить до зменшення шорсткості обробленої поверхні

Біографії авторів

O. S. Serhieiev, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

O. O. Andilahay, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Маслов Е.Н. Теория шлифования материалов / Е.Н. Маслов. – М. : Машиностроение, 1974. – 319 с.

Хусу А.П. Шероховатость поверхностей (теоретико-вероятностный подход) / А.П. Ху-су, Ю.Р. Витенберг, В.А. Пальмов. – М. : Наука, 1975. – 344 с.

Королев А.В. Исследование процессов образования поверхностей инструмента и де-тали при абразивной обработке / А.В. Королев. – Саратов, 1975. – 212 с.

Новоселов Ю.К. Динамика формообразования поверхностей при абразивной обработке / Ю.К. Новоселов. – Саратов, 1979. – 232 с.

Евсеев Д.Г. Физические основы процесса шлифования / Д.Г. Евсеев, А.Н. Сальников. – Саратов, 1978. – 128 с.

Братан С.М. Технологічні основи забезпечення якості і підвищення стабільності високопродуктивного чистового та тонкого шліфування : автореф. дис. ... д-р техн. наук : 05.02.08 / Братан Сергій Михайлович. – Одеса, 2006. – 35 с.

Шкурупий В.Г. Аналитическое описание и технологическое обеспечение параметров шероховатости обработки / В.Г. Шкурупий, Ф.В. Новиков // Різання і інструмент в технологічних системах : Міжн. наук.-техн. зб. / НТУ «ХПІ» – Харків, 2004. – Вип. 67. – С. 46-56.

Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технологии машиностроения : в 10 т. Т. 7. Точность обработки деталей машин / Под общ. ред. Ф.В. Новикова и А.В. Якимова. – Одесса : ОНПУ, 2004. – 546 с.

Шкурупій В.Г. Підвищення ефективності технології фінішної обробки поверхонь дета-лей із тонкого листа и стрічок: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.08 / Шкурупій Валентин Григорович. – Одеса, 2006. – 21 с.

References:

Maslov E.N. Teoriia shlifovaniia materialov [Theory of grinding materials]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1974. 319 p. (Rus.)

Khusu A.P., Vitenberg Iu.R., Pal’mov V.A. Sherokhovatost’ poverkhnostei (teoretiko-veroiatnostnyi podkhod) [Surface roughness (probability-theoretical approach)]. Moscow, Nauka Publ., 1975. 344 p. (Rus.)

Korolev A.V. Issledovanie protsessov obrazovaniia poverkhnostei instrumenta i detali pri abrazivnoi obrabotke [The study of the processes of formation of tool surfaces and parts during abrasive processing]. Saratov, 1975. 212 p. (Rus.)

Novoselov Iu.K. Dinamika formoobrazovaniia poverkhnostei pri abrazivnoi obrabotke [The dynamics of the formation of surfaces during abrasive processing]. Saratov, 1979. 232 p. (Rus.)

Evseev D.G., Sal’nikov A.N. Fizicheskie osnovy protsessa shlifovaniia [The physical basis of the grinding process]. Saratov, 1978. 128 p. (Rus.)

Bratan S.M. Tekhnologіchnі osnovi zabezpechennia iakostі і pіdvishchennia stabіl’nostі visokopro-duktivnogo chistovogo ta tonkogo shlіfuvannia. Avtoref. diss. dokt. techn. nauk [Technological basis for quality assurance and stability improvement of high-performance fine and fine grinding. Thesis of doct. tech. sci. diss.]. Odesa, 2006. 35 p. (Ukr.)

Shkurupii V.G., Novikov F.V. Analiticheskoe opisanie i tekhnologicheskoe obespechenie parametrov sherokhovatosti obrabotki [Analytical description and technological support of processing roughness parameters]. Rіzannia і іnstrument v tekhnologіchnikh sistemakh – Cutting & tools in technological systems, 2004, vol. 67, pp. 46-56. (Rus.)

After ed. Novikov F.V., Iakimov A.V. Fiziko-matematicheskaia teoriia protsessov obrabotki materialov i tekhnologii mashinostroeniia. Tom 7: Tochnost’ obrabotki detalei mashin [Physicomathematical theory of materials processing processes and engineering technology. Vol. 7: Machining accuracy]. Odessa, 2004. 546 p. (Rus.)

Shkurupii V.G. Pіdvishchennia efektivnostі tekhnologії fіnіshnoї obrobki poverkhon’ detalei іz tonkogo lista i strіchok. Avtoref. diss. kand. techn. nauk [Improving the efficiency of the surface finishing technology of thin sheet and ribbon parts. Thesis of cand. tech. sci. diss.]. Odesa, 2006. 21 p. (Ukr.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Serhieiev, O. S., & Andilahay, O. O. (2020). Теоретичний аналіз технологічних можливостей зменшення шорсткості поверхні при абразивній обробці. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (39), 86–93. https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201060

Номер

Розділ

Машинобудування та металообробка