Регенерація литої структури білих чавунів шляхом їх термічної обробки

Автор(и)

  • I. F. Tkachenko
  • V. I. Miroshnichenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна https://orcid.org/0000-0002-5956-7867
  • V. G. Gavrilova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.40.2020.216034

Ключові слова:

білий легований чавун, пластинчастий структурно вільний легований цементит, «регенеруюча» термічна обробка, однорідні за розмірами та прос-торовим розподілом кристали структурно вільного цементиту, нанорозмірні частинки легованого цементиту

Анотація

На підставі результатів раніше виконаних теоретичних та експериментальних досліджень визначено умови змін мікроструктури білих квазіевтектичних легованих чавунів шляхом їх термічної обробки, яка базується на принципах «регенерації» мікроструктури гетерофазних матеріалів із поліморфними матричними фазами. Показано формування, в процесі оптимальної термічної обробки дослідженого білого чавуну, дисперсних, однорідних за розмірами та характером свого розподілення в структурі кристалів легованого структурно вільного цементиту, замість пластинчастого, що входив до складу ледебуриту, а також наддисперсних ділянок матричної фази, що містять нанорозмірні частинки цементиту. Наголошено на спільних рисах процесів «регенерації» мікроструктури у гетерофазних матеріалах різного хімічного складу, що забезпечує надійне отримання високих показників механічних властивостей

Біографії авторів

I. F. Tkachenko

Доктор технічних наук, професор

V. I. Miroshnichenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, старший викладач

V. G. Gavrilova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов / Ю.М. Лахтин. – М. : Металлургия, 1976. – 406 с.

Scientific work. Some features of the heterogeneous diffusive nucleation and their use to form new type microstructures and eliminate chemical nonuniformities in bulk industrial product made of alloy structural steels / І.F.Тkachenko, К.І. Тkachenko, V.І. Мiroshnichenko. – Свідоцтво № 68323 від 25.10.2016.

Ткаченко И.Ф. Об особенностях образования аустенита при нагреве легированных сталей / И.Ф. Ткаченко, К.И. Ткаченко // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2002. – Вип. 12. – С. 25-27.

Пат. 142597 Україна, МПК C 21 D 1/00. Спосіб термічної обробки для формування стабільних за параметрами нанорозмірних структур у металевих матеріалах з поліморфними матричними фазами / І.Ф. Ткаченко, К.І. Ткаченко, В.І. Мірошниченко, Ф.К. Ткаченко. – № 201904237; заявл. 19.04.2019; опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12.

Вплив рівноважної дислокаційної субструктури на морфологію структурних складових при гетерогенних фазових перетвореннях у полікристалічних металевих сплавах / І.Ф. Ткаченко, Ф.К. Ткаченко, К.І. Ткаченко, В.І. Мірошниченко // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2016. – Вип. 33. – С. 50-57. – (Серія : Технічні науки).

Вплив особливостей фазових перетворень при нагріванні та охолодженні на структури і спротив ударному руйнуванню легованих конструкційних сталей / І.Ф. Ткаченко, Ф.К. Ткаченко, К.І. Ткаченко, В.І. Мірошниченко // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2017. – Вип. 34. – С. 18-23. – (Серія : Технічні науки).

References:

Lahtin U.M. Metallovedenie i termicheskaia obrabotka metallov [Metal science and heat treatment]. Moscow, Metallurgiia Publ. 406 p. (Rus.)

Tkachenko I.F., Тkachenko К.І., Мiroshnichenko V.І. Scientific work «Some features of the heterogeneous diffusive nucleation and their use to form new type microstructures and eliminate chemical nonuniformities in bulk industrial product made of alloy structural steels». Certificate about registration no. 68903, 2016.

Tkachenko I.F., Тkachenko К.І. Ob osobennostyax obrazovany’ya austeny’ta pry’ nagreve legy’rovannyx stalej [Some features of the austenite formation at alloy steel heating]. Vіsnik Priazovs’kogo derzhavnogo tehnіchnogo unіversitetu – Reporter of the Priazovskyi State Technical University, 2002, no. 12, pp. 25-27. (Rus.)

Тkachenko І.F., Тkachenko К.І,. Мiroshnichenko V.І., Тkachenko F.K. Sposіb termіchnoї obrobki dlia formuvannia stabіl’nikh za parametrami nanorozmіrnikh struktur u metalevikh materіalakh z polіmorfnimi matrichnimi fazami [Method of heat treatment for obtaining nano-sized structures with stable parameters in metallic materials with polymorphic matrixes]. Patent UA, no. 142597, 2020. (Ukr.)

Тkachenko І.F., Тkachenko F.K., Тkachenko К.І,. Мiroshnichenko V.І. Vpliv rіvnovazhnoї dislokatsіinoї substrukturi na morfologіiu strukturnikh skladovikh pri geterogennikh fazovikh peretvorenniakh u polіkristalіchnikh metalevikh splavakh [Influence of equilibrium dislocation substructure on structure morphology in polycrystalline metallic materials]. Vіsnik Priazovs’kogo derzhavnogo tehnіchnogo unіversitetu. Serіja : Tehnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2016, no. 33, pp. 50-57. (Ukr.)

Тkachenko І.F., Тkachenko F.K., Тkachenko К.І,. Мiroshnichenko V.І. Vpliv osoblivostei fazovikh peretvoren’ pri nagrіvannі ta okholodzhennі na strukturi і sprotiv udarnomu ruinuvanniu legovanikh konstruktsіinikh stalei [Effects of the phase transition features at heating and cooling of alloy structural steels on theirs microstructures and impact resistance]. Vіsnik Priazovs’kogo derzhavnogo tehnіchnogo unіversitetu. Serіja : Tehnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2017, no. 34, pp. 18-23.

##submission.downloads##

Як цитувати

Tkachenko, I. F., Miroshnichenko, V. I., & Gavrilova, V. G. (2020). Регенерація литої структури білих чавунів шляхом їх термічної обробки. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (40), 19–24. https://doi.org/10.31498/2225-6733.40.2020.216034

Номер

Розділ

132 Матеріалознавство