Особливості взаємозалежності технологій Великих даних (Big Data) та Інтернету речей (Internet of Things)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.46.2023.288096

Ключові слова:

аналіз даних, архітектура даних, збереження даних, інтернет, збір даних

Анотація

Один з основних аспектів даного дослідження полягав у використанні інструментів Великих даних для аналізу та ефективного використання даних, що генеруються пристроями Інтернету речей. Великі дані надають змогу зберігати та аналізувати величезний обсяг різноманітних даних, а також отримувати цінну інформацію з них. За допомогою інструментів Великих даних, можна ефективно опрацьовувати ці дані, використовуючи паралельні алгоритми та методи аналізу в реальному або квазіреальному часі. Метою статті є аналіз останніх релевантних досліджень в області Великих даних та Інтернету речей, а також розкриття особливостей їхньої взаємозалежності. Для досягнення поставленої мети було використано метод систематичного огляду наукової літератури, який дозволив систематично прослідкувати та аналізувати значимі дослідження та публікації з даної області. Методологія даного наукового дослідження базується на ретроспективному аналізі літературних джерел та наукових публікацій, які стосуються використання Великих даних та Інтернету речей в різних сферах. Для збору даних було використано систематичний пошук по електронним базам, таким як IEEE Xplore, ScienceDirect та пошук у веб-ресурсах, таких як Google Scholar. В результаті аналізу були ідентифіковані ключові концепції, методи та практичні застосування поєднання Великих даних та Інтернету речей. Були проаналізовані останні розробки архітектури Інтернету речей та моделей Великих даних. Практичне значення дослідження полягає в тому, що воно сприяє глибшому розумінню останніх досліджень в областях Великих даних та Інтернету речей, взаємодії між ними і виявленню нових можливостей для використання цього поєднання в різних галузях. Результати цього дослідження можуть бути використані для розвитку нових технологій та покращення існуючих систем збору, обробки та аналізу даних. Окрім того, ці висновки можуть бути використані як основа для подальших наукових досліджень в даній області, спрямованих на вдосконалення та впровадження нових рішень. Дане дослідження допомагає поглибити розуміння потенціалу поєднання Великих даних та Інтернету речей та вказати на шляхи подальшого розвитку в цій області

Біографії авторів

Д.Є. Іванов , Житомирський державний університет ім. Івана Франка, м. Житомир

Доктор технічних наук, професор

В.В. Алексеєнко , Житомирський державний університет ім. Івана Франка, м. Житомир

Асистент

Т.А. Ярмоленко , Житомирський державний університет ім. Івана Франка, м. Житомир

Асистент

Посилання

Клопов І.О., Шапуров О.О. Інтернет речей та Big Data: аналітика в режимі реального часу. Науковий погляд: економіка та управління. 2022. Т. 2, вип. 78. С. 156-163. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2022-78-22.

Жураковський Б.Ю., Зенів І.О. Технології інтернету речей. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 271 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42078/1/Zhurakovskyi_B_Zeniv_Tehnologii_internet_rechey.pdf.

Big Data, Cloud Computing and IoT: Tools and Applications / S. Rani, P. Bhambri, A. Kataria, A. Khang, A.K. Sivaraman. Boca-Raton: CRC Press, 2023. 258 p. DOI: https://doi.org/10.1201/9781003298335.

Пулеко І.В., Єфіменко А.А. Архітектура та технології Інтернету речей: навч. посіб. Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка», 2022. 234 c. URL: https://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8093/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Sadhu P.K., Yanambaka V.P., Abdelgaward A. Internet of Things: Security and solutions survey. Sensors. 2022. Vol. 22, iss. 19. Pp. 7433. DOI: https://doi.org/10.3390/s22197433.

Securing IoT and Big Data: Next generation intelligence / V. Saravanan, A. Anpalagan, T. Poongodi, F. Khan. Boca Raton: CRC Press, 2021. 190 p. DOI: https://doi.org/10.1201/9781003009092.

Big data and IoT-based applications in smart environments: A systematic review / Y. Hajjaji, W. Boulila, I.R. Farah, I. Romdhani, A. Hussain. Computer Science Review. 2021. Vol. 39. Pp. 100318. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2020.100318.

Security, privacy & efficiency of sustainable Cloud Computing for Big Data & IoT / C. Stergiou, K.E. Psannis, B.B. Gupta, Y. Ishibashi. Sustainable Computing: Informatics and Systems. 2018. Vol. 19. Pp. 174-184. DOI: https://doi.org/10.1016/j.suscom.2018.06.003.

Deep learning and big data technologies for IoT security / M.A. Amanullah, R.A. Ariyaluran Habeeb, F.H. Nasaruddin, A. Gani, E. Ahmed, A.S.M. Nainar, N. Md Akim, M. Imran. Computer Communications. 2020. Vol. 151. Pp. 495-517. DOI: https://doi.org/10.1016/j.comcom.2020.01.016.

Chen Y. IoT, cloud, big data and AI in interdisciplinary domains. Simulation Modelling Practice and Theory. 2020. Vol. 102. Pp. 102070. DOI: https://doi.org/10.1016/j.simpat.2020.102070.

The Internet of Things impact on smart public transportation / D. Ushakov, E. Dudukalov, E. Kozlova, K. Shatila. Transportation Research Procedia. 2022. Vol. 63. Pp. 2392-2400. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2022.06.275.

Big data analytics capability for improved performance of higher education institutions in the Era of IR 4.0: A multi-analytical SEM & ANN perspective / M.A. Ashaari, K.S.D. Singh, G.A. Abbasi, A. Amran, F.J. Liebana-Cabanillas. Technological Forecasting and Social Change. 2021. Vol. 173. Pp. 121119. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121119.

Hussein A.R.H. Internet of Things (IOT): Research challenges and future applications. Inter-national Journal of Advanced Computer Science and Applications. 2019. Vol. 10, iss. 6. Pp. 77-82. DOI: https://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2019.0100611.

Internet of nano-things, things and everything: Future growth trends / M.H. Miraz, M. Ali, P.S. Excell, R. Picking. Future Internet. 2018. Vol. 10, iss. 8. Pp. 1-28. DOI: https://doi.org/10.3390/fi10080068.

Смолин О.І., Олексюк В.П. Інтернет речей як технологічний феномен XXI століття. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Тернопіль, 30 квіт. 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 147-149. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/15393/1/50_Smolyn_Oleksiuk.pdf.

Taylor P. Data volume of internet of things (IoT) connections worldwide in 2019 and 2025. 2022. URL: https://www.statista.com/statistics/1017863/worldwide-iot-connected-devices-data-size/.

Sinha S. State of IoT 2023: Number of connected IoT devices growing 16% to 16.7 billion globally. 2023. URL: https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/.

Самойленко М.Ю. Принципи застосування технології інтернет речей у сучасному світі техніки. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2020. Т. 31 (70), ч. 1, вип. 6. С. 142-148. DOI: https://doi.org/10.32838/TNU-2663-5941/2020.6-1/24.

Patel K.K., Patel S.M. Internet of things IOT: Definition, characteristics, architecture, enabling technologies, application future challenges. International Journal of Engineering Science and Computing. 2016. Vol. 6, iss. 5. Pp. 6122-6131. DOI: https://doi.org/10.4010/2016.1482.

Big data analytics and firm performance: Findings from a mixed-method approach / P. Mikalef, M. Boura, G. Lekakos, J. Krogstie. Journal of Business Research. 2019. Vol. 98. Pp. 261-276. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.044.

Taylor P. Big data – statistics & facts. 2023. URL: https://www.statista.com/topics/1464/big-data/#topicOverview.

Russim Ph. Big Data analytics. The Data Warehousing Institute, 2011. 40 p. URL: http://download.101com.com/pub/tdwi/Files/TDWI_BPReport_Q411_Big_Data_Analytics_Web.pdf.

Shu H. Big data analytics: six techniques. Geo-spatial Information Science. 2016. Vol. 19, iss. 2. Pp. 119-128. DOI: https://doi.org/10.1080/10095020.2016.1182307.

How «big data» can make big impact: Findings from a systematic review and a longitudinal case study / S. Fosso Wamba, S. Akter, A. Edwards, G. Chopin, D. Gnanzou. International Journal of Production Economics. 2015. Vol. 165. Pp. 234-246. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.12.031.

Welch T.F., Widita A. Big data in public transportation: A review of sources and methods. Transport Reviews. 2019. Vol. 39, iss. 6. Pp. 795-818. DOI: https://doi.org/10.1080/01441647.2019.1616849.

Mining Big Data in education: Affordances and challenges / C. Fischer, Z.A. Pardos, R.S. Baker, J.J. Williams, P. Smyth, R. Yu, S. Slater, R. Baker, M. Warschauer. Review of Re-search in Education. 2020. Vol. 44, iss. 1. Pp. 130-160. DOI: https://doi.org/10.3102/0091732X20903304.

Яриніч Е.Ю., Минайленко Р.М. Проблеми та перспективи технології IoT. Інформаційна безпека та комп’ютерні технології: тези доповідей V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Кропивницький, 19-20 травня 2022 р. Кропивницький, 2022. С. 34. URL: http://kbpz.kntu.kr.ua/wp-con-tent/uploads/2022/06/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%B7-2022-1.pdf.

Big data in healthcare: management, analysis and future prospects / S. Dash, S.K. Shakyawar, M. Sharma, S. Kaushik. Journal of Big Data. 2019. Vol. 6. Pp. 1-25. DOI: https://doi.org/10.1186/s40537-019-0217-0.

Cao G., Tian N., Blankson Ch. Big Data, marketing analytics, and firm marketing capabilities. Journal of Computer Information Systems. 2022. Vol. 62, iss. 3. Pp. 442-451. DOI: https://doi.org/10.1080/08874417.2020.1842270.

Big data in agriculture: Between opportunity and solution / S.A. Osinga, D. Paudel, S.A. Mouzakitis, I.N. Athanasiadis. Agricultural Systems. 2022. Vol. 195. Pp. 103298. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103298.

Balas V.E., Solanki V.K., Kumar R. Internet of Things and Big Data applications: Recent advances and challenges. Cham: Springer. Nature, 2020. 270 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-39119-5.

Saleem T.J., Chrishti M.A. Big Data Analytics for Internet of Things. Hobocken: John Wiley & Sons, 2021. 400 p. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119740780.

The Internet of Things and Big Data analytics: Integrated platforms and industry use cases / P. Raj, T. Poongodi, B. Balusamy, M. Khari. Boca Raton: CRC Press, 2020. 338 p. DOI: https://doi.org/10.1201/9781003036739.

Sunhare P., Chowdhary R.R., Chattopadhyay M.K. Internet of things and data mining: An application oriented survey. Journal of King Saud University – Computer and Information Science. 2022. Vol. 34, iss. 6(B). Pp. 3569-3590. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2020.07.002.

Shadroo S., Rahmani A.M. Systematic survey of big data and data mining in internet of things. Computer Networks. 2018. Vol. 139. Pp. 19-47. DOI: https://doi.org/10.1016/j.comnet.2018.04.001.

Andersen D.L., Ashbrook C.S.A., Karlborg N.B. Significance of big data analytics and the internet of things (IoT) aspects in industrial development, governance and sustainability. International Journal of Intelligent Networks. 2020. Vol. 1. Pp. 107-111. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijin.2020.12.003.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-29

Як цитувати

Іванов , Д., Алексеєнко , В., & Ярмоленко , Т. (2023). Особливості взаємозалежності технологій Великих даних (Big Data) та Інтернету речей (Internet of Things). Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (46), 13–27. https://doi.org/10.31498/2225-6733.46.2023.288096

Номер

Розділ

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології