Том 5 (2009)

DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2009-5

Збірник наукових статей

Зміст

Статті

Теоретичні проблеми самоздійснення особистості PDF
С.Д. Максименко, К.С. Максименко
Значення ідей О.Ф. Лазурського для становлення інтегративно– особистісного підходу у психології PDF
Г.О. Балл, І.Є. Розділенко
Управління інноваційною діяльністю навчального закладу на основі проектних технологій PDF
Д.І. Басюк
Психологічні умови виникнення та розвитку депресивних розладів у підлітків PDF
Н.І. Бігун
Модель дослідження соціальних настановлень молоді як суб’єкта економічної соціалізації PDF
І.В. Білоконь
Особливості розвитку уваги розумово відсталих дітей та її вплив на процес соціалізації PDF
Ю.Ю. Бугера
Потенціали особистісного та професійного зростання вчителя, закладені в кризах його особистості PDF
О.І. Василькова
Деякі аспекти формування і розвитку мотивів професійно−педагогічної самоосвіти вчителів іноземних мов у системі післядипломної освіти PDF
Н.В. Вишневська
Дослідження взаємозв’язку професійної діяльності особистості та її психосоматичного здоров’я PDF
І.М. Візнюк
Психологічні особливості формування комунікативної функції мовлення у розумово відсталих учнів PDF
Н.М. Гончарук
Психологічна природа і джерела становлення етнонаціональної ідентичності PDF
І.Л. Горпинюк
Психологічні особливості осіб молодого віку PDF
В.В. Грубляк, В.Т. Грубляк, В.В. Грубляк, А.В. Михальський
Соціально−психологічний розвиток дитини в сім’ї, узалежненій від алкоголю PDF
Ю.В. Довгопол
Психологічна консультація у системі післядипломної педагогічної освіти PDF
Є.В. Єгорова
Структурно−функціональна модель ставлення особистості до грошей PDF
І.К. Зубіашвілі
Психологічні особливості усвідомлення студентами смисложиттєвих орієнтацій PDF
Н.І. Іванцев
Психолого−педагогічні передумови формування виконавської майстерності студента−піаніста PDF
Ж.Ю. Карташова
Лідерство як важливий аспект організаційних здібностей PDF
Т.В. Кесьян
Психологическая помощь в ситуации безработицы (из опыта работы психолога службы занятости) PDF
Т.М. Клёпова
Методологічні засади та практичні заходи психофізіологічного забезпечення професійного становлення фахівця PDF
О.М. Кокун
Історико−психологічні засади етнізації юнаків PDF
В.Т. Куєвда
Професійна самореалізація особистості як психологічна проблема PDF
В.І. Куліш
Методологічна рефлексія проблем освіти: інтелектуальні послуги й товари PDF
Г.В. Куценко, Л.В. Тєнькова
Вплив ціннісних орієнтацій на формування життєвої перспективи в юнацькому віці PDF
Н.П. Максимчук
Аналіз переживання кризових ситуацій PDF
А.М. Маслюк
Девіантна поведінка молоді та шляхи її профілактики PDF
Л.П. Мельник, Ю.В. Сербалюк
Людина в аксіологічному вимірі соціокультурного буття давньоруської доби крізь призму правничих відносин PDF
О.А. Мельник
Вивчення особливостей родинного спілкування і комунікативно− мовленнєвого розвитку дошкільника PDF
С.А. Михальська
Основні принципи керування рухами з погляду психомоторики PDF
Ю.А. Михальська
Психолого−педагогічний аналіз сучасних методичних підходів до навчання розуміння текстів у початковій школі PDF
О.П. Мілевська
Дослідження економічного успіху як когнітивної складової економічної культури студентів PDF
О.О. Міщенко
Психологія навчання іноземних мов як галузь педагогічної психології PDF
Л.А. Онуфрієва
Особливості сприймання музичної інформації PDF
І.М. Поклад
Самовдосконалення і самотворення – основа професійного становлення особистості PDF
Н.В. Пророк
Проблема самоконтролю в психології особистості PDF
Н.В. Проценко
Професійна ідентичність особистості та її формування в юнацькому віці PDF
О.В. Радзімовська
Психічний стан як індикатор процесу адаптації дошкільника до нових умов соціалізації PDF
О.В. Ригель
Сутність категорії «норма» та відхилення від неї PDF
Н.О. Рогожинська
Становлення цінностей особистості у контексті проблем української реальності PDF
Л.В. Романюк
Психологічні методи збору інформації про злочини PDF
І.М. Слюсар
Психологічні особливості сім’ї з дитиною−інвалідом PDF
О.М. Ходаківська
Програми і схеми досліджень психіки душевнохворих на Поділлі та їх природничо−наукові основи (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
О.А. Чеканська
Зниження життєвого рівня населення як спонукальний імператив демографічної кризи PDF
А.П. Шаповал
Роль особистісних факторів у формуванні соматоформних больових розладів. Діагностичний аспект PDF
Т.В. Штеньович