Том 4 (2009)

DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2009-4

Збірник наукових статей

Зміст

Статті

ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ PDF
С.Д. Максименко
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ДОШКІЛЬНИКАМИ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ PDF
І.М. Біла
РЕЗУЛЬТАТИ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПО РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ НЕДИРЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (ЕКОФАСИЛІТАЦІЇ) PDF
А.М. Гельбак
ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПІДЛІТКІВ PDF
Н.М. Гончарук
МОТИВАЦІЙНІ УСТАНОВКИ ОСІБ ІЗ СХИЛЬНІСТЮ ДО МАНІПУЛЮВАННЯ У МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКАХ PDF
Н.В. Гребінь
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГО- УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ КЕРІВНОГО СКЛАДУ В ЇХНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В.Т. Грубляк, А.В. Кузьмін
ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
В .Т. Грубляк, А .В. Михальський, В. В. Грубляк
ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАДОВОЛЕННЯ ЖИТТЯМ ЧОЛОВІКІВ PDF
В. А. Гупаловська
КРЕАТИВНІСТЬ ОСОБИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЯК СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ PDF
Л.Й. Дерев’яна
ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ PDF
Н. М. Дідик
АКТУАЛЬНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Е.О. Жигульова, А.В. Заікін, Г.А. Усов
ПОГЛЯДИ М.О.БЕРНШТЕЙНА НА РІВНІ ПОБУДОВИ РУХІВ ТА ЗМІСТ МОТОРНИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВОНИ ВИРІШУЮТЬ PDF
Н.В. Жиляк
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ КОПІНГ- ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ ВІД СПЕЦИФІКИ НАВЧАННЯ І СТАТІ PDF
І.О. Корнієнко
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ДОМАГАНЬ ТА САМООЦІНКИ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ PDF
Р. С. Кулаков
ПРОБЛЕМА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ ПСИХОЛОГА PDF
А.І. Куриця
ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ НА ОСОБИСТІСТЬ PDF
Д.І. Куриця
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ УВЛЕЧЁННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ PDF
В.И. Кучерявенко
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НА ЕТАПІ НАВЧАННЯ У ВНЗ PDF
Н. І. Левус
ПРИНЦИПЫ ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА PDF
П.В. ЛУШИН
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ PDF
Н.П. Максимчук
ФЕНОМЕН ДУХОВНОГО ЗАЦІПЕНІННЯ: ПСИХІЧНІ СТАНИ ЛЮДИНИ 30-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ PDF
А.М. Маслюк
ОСОБЛИВОСТІ СЕНСУ ЖИТТЯ В ЮНАЦЬКОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ ВІЦІ PDF
Л.П. Мельник
ВПЛИВ РОДИННОГО СПІЛКУВАННЯ НА КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКА PDF
С.А. Михальська
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МІЖТЕСТОВОЇ БЕСІДИ ПРИ ПОЛІГРАФНОМУ ОБСТЕЖЕННІ PDF
Т.Р. Морозова
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ СПІЛКУВАННЯ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА ФОРМУВАННЯ ПЕВНИХ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇЇ КОРИСТУВАЧІВ PDF
М.М. Назар
ПОЗИТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
Н.С. Олексюк
КАТЕГОРІЯ СПІЛКУВАННЯ В СИСТЕМІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ І МІЖГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ) PDF
Л.А. Онуфрієва
ФЕНОМЕН ПІДЛІТКОВОЇ АГРЕСИВНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
В.Р. Павелків
ДЕТЕРМІНАЦІЯ МОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ PDF
Р.В. Павелків
РОЛЬ СОЦІАЛІЗАЦІЇ У СТАНОВЛЕННІ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ PDF
І.М. Палилюлько
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ НАВИЧОК У ШКОЛЯРІВ PDF
П.Д. Плахтій, І.В. Сущева, Т.М. Мосендз
НАУЧНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ PDF
С.В. Приймак
ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ОБРАЗУ «Я» ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ PDF
С. О. Ренке
ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ PDF
Н.О. Рогожинська
ЦІННОСТІ В СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ PDF
Л.В. Романюк
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О.В. Савицька
ВПЛИВ НЕПОВНОЇ СІМ’Ї НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА PDF
Ю.В. Сербалюк, В.І. Співак
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
В.М. Сич
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОМОТОРНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ І СТРУКТУРА РІВНІВ ПОБУДОВИ РУХІВ (НА ПРИКЛАДІ ДІТЕЙ-ОЛІГОФРЕНІВ) PDF
А.В. Сімко
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ PDF
Л.П. Скорич
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕМОЦІЙНО – ПОЧУТТЄВОГО РОЗВИТКУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Н.С. Славіна
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ PDF
Л.М. Співак
РОЛЬ РІЗНОВІКОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА PDF
О.Б. Столяренко
ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА ОСОБИСТІСНОЇ СУВЕРЕННОСТІ: ДО ПИТАННЯ ПРО МІСЦЕ В КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНОМУ АПАРАТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ PDF
М.В. Талпа
ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПЕРІОД ЗМІН PDF
О.С. Толков
ПРОБЛЕМА ЕМОЦІЙНОГО «ВИГОРАННЯ» КЕРІВНИКА ТРЕНІНГУ ТА ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА PDF
В.М. Федорчук
ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ДОПОМОГИ СТАРШОКЛАСНИКАМ У МАЙБУТНЬОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННІ PDF
О.В. Фекліна
ДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ПРОФЕСІЙНОГО АКСІОГЕНЕЗУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА PDF
М.О. Чаїнська
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПСИХІКИ ДУШЕВНОХВОРИХ НА ПОДІЛЛІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) PDF
О.А. Чеканська
ПРОБЛЕМА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН ПОДРУЖЖЯ В АДАПТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД PDF
О.В. Шевчишена
ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ТІЛЕСНО- ОРІЄНТОВАНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ PDF
В.А. Шинкарюк, Р.Т. Сімко, А.І. Шинкарюк