Вісник ДонНУЕТ. Серія. "Гуманітарні науки"

Журнал публікує матеріали, присвячені філософському і культурологічному аналізу соціальних і мовних явищ в умовах трансформації українського суспільства.

ISSN 2079-4819

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009 р.

Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України. Реєстраційний номер КВ № 13182-2066ПР від 25.07.2007 р.

Засновник та видавець Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3470 від 28.04.2009 р.

Журнал підписано до друку Вченою радою Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, протокол № 7 від 27.02.2013 р.

Періодичність видання наукового журналу – раз на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.


Вісник ДонНУЕТ. Серія: «Гуманітарні науки»