№ 4(60) (2013)

Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки)

Зміст

Теоретичні проблеми перехідної економіки

ОЩАДНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
В.В. Литвин
ЕВОЛЮЦІЯ ФУНКЦІЙ НАУКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРОЯВУ В ІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ PDF
Н.Є. Федорова

Підприємництво, менеджмент, маркетинг

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ПРОСУВАННЯ ІНДУСТРІЇ РОЗВАГ І ВІДПОЧИНКУ PDF
О.М. Азарян, І.Ю. Мартинов
ОБҐРУНТУВАННЯ ВЕКТОРІВ ЗМІН СТРАТЕГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
І.О. Александров
ХАРАКТЕРИСТИКА СУТНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В.М. Білявський
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ PDF
В.О. Гладка
МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
М.О. Гладкий
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О.Ю. Гусєва
РИЗИКОСТІЙКІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ІНДИКАТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ PDF
О.С. Кравченко
МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
В.Д. Малигіна, І.А. Оносова, О.В. Булгакова
ТЕХНОЛОГІЯ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
І.М. Прудникова

Економіка торгівлі та послуг

ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ PDF
Е.М. Локтєв, Л.Г. Саркісян, В.В. Смазной
СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ PDF
В.В. Ратинський
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т.В. Шабельник, Н.М. Спіцина

Фінанси та інвестиції

НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКІВ В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
В.В. Волкова, Н.І. Волкова
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕДІНКИ РИНКУ НА БАЗІ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
В.В. Дорохольський
БАНКІВСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ У МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТНОМУ КОМПЛЕКСІ – ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ PDF
О.М. Крамаренко
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БІЗНЕСУ ПОЗИЧАЛЬНИКА PDF
К.А. Скомаровська

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль

МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
М.О. Бєлгородцева
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ АКТИВИ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
О.А. Наумчук
ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО ОБЛІКУ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НИХ У ФІНАНСОВІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ ЗВІТНОСТІ PDF
С.М. Петренко, В.О. Бесарабов

До 150-річчя Михайла Івановича Туган-Барановського

М.И. ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ КАК КРИТИК МАРКСИЗМА PDF (Русский)
Д.М. Туган-Барановский

Наукові дискусії

ЦИКЛЫ, КРИЗИСЫ И РЕШЕНИЯ ПО ИДЕЯМ В.И. ВЕРНАДСКОГО PDF (Русский)
Ян Кампбелл